نام: فریده

نام خانوادگی: عظیمی

عنوان: مشاور رئیس سازمان و رئیس گروه محیط زیست و سلامت غذا

شماره تلفن:02181122968

پست الکترونیک:f.azimi @tehran-agri.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی نبش خیابان 28 صندوق پستی 1443335/971 کدپستی1431994191

 

نام: زهرا

نام خانوادگی: میرحسینی

عنوان: کارشناس محیط زیست وسلامت غذا

شماره تلفن: 021811222433

پست الکترونیک:z.mirhosseini@tehran-agri.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی نبش خیابان 28 صندوق پستی 1443335/971 کدپستی1431994191

 

نام:طیبه

نام خانوادگی: نیک صفت

عنوان: کارشناس محیط زیست وسلامت غذا

شماره تلفن:02181122968

پست الکترونیک:t.niksefat@tehran-agri.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی نبش خیابان 28 صندوق پستی 1443335/971 کدپستی1431994191

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب