شرح وظایف کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی :

و-الف) وظایف عمومی(7 وظیفه)

1) اجرای مصوبات شورایعالی و شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور

2) انجام وظایف مربوط به مراحل پیش بینی و پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی پس از تأیید شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور و ابلاغ وزیر کشور.

3) بررسی و تصویب وظایف کارگروه های فرعی تخصصی تعریف شده در این آیین نامه و سایر سازمان ها وبخش های ذیربط در مدیریت مخاطرات و بحران و نظارت بر اجرای آنها.

4) پیگیری و هدایت پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای استانداردهای ایمنی در مراحل پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی در کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی.

5) ایجاد سامانه جامع و یکپارچه مدیریت مخاطرات کشاورزی

6) مستندسازی حوادث و مخاطرات بخش کشاورزی و تجزیه و تحلیل آنها.

7) ارائه گزارش عملکرد در دوره های زمانی شش ماهه به وزیر محترم جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت بحران کشور.

و-ب) برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مدیریت مخاطرات و بحران در بخش کشاورزی(8 وظیفه)

1.تهیه و تدوین کلیه برنامه های راهبردی، کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت متناسب با دوره های تعیین شده در نظام برنامه ریزی کشور در زمینه مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

2. تهیه برنامه جامع مدیریت مخاطرات بخش کشاورزی به تفکیک انواع مخاطرات در چارچوب نظام مدیریت بحران کشور در هر یک از مراحل چهارگانه.

3. برنامه ریزی لازم جهت شناسایی ظرفیت ها و استعدادهای کشور جهت مدیریت مخاطرات وبحران بخش کشاورزی.

4. ایجاد هماهنگی و انسجام میان بخش ها و نقش آفرینان مختلف در کشور در خصوص فرآیند چهارگانه مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

5. نظارت و ارزیابی اقدامات بخش های مختلف وزارت جهاد کشاورزی در خصوص مراحل چهارگانه مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی .

6. تأیید و تصویب انعقاد توافقنامه، قرارداد و سایر اقدامات به منظور تهیه و تأمین منابع از داخل وخارج از کشور در قالب قوانین جاری کشور.

7. تهیه دستورالعمل های به کارگیری منابع (امکانات و تجهیزات) مورد نیاز برنامه مدیریت مخاطرات و بحران و بخش کشاورزی.

8. تعیین نوع و میزان منابع (امکانات و تجهیزات) مورد نیاز برنامه مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی و نحوه تأمین آنها.

و-ج) پژوهش در مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی(3 وظیفه)

1. تجزیه و تحلیل داده های اطلاعاتی برای شناخت وضعیت موجود و تشخیص نیازهای مطالعاتی و تحقیقاتی کاربردی در راستای مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

2. تصویب، هدایت، حمایت و نظارت طرحهای تحقیقاتی و پژوهشهای کاربردی در زمینه مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

3. تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و مطالعاتی در سطح ملّی و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های پیشنهادی کارگروه های فرعی تخصصی

و-د)پیشگیری و پیش بینی مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی (4 وظیفه)

1. جمع آوری آمار و اطلاعات موردنیاز ایجاد بانک اطلاعات تخصصی جهت مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی

2. پیش بینی میزان ذخایر استراتژیک محصولات کشاورزی مورد نیاز جهت مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

3. برنامه ریزی برای ذخیره سازی مناسب محصولات و نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی جهت مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

4. فراهم کردن شرایط لازم برای ایجاد و توسعه شبکه های اطلاع رسانی و مدیریتی لازم جهت مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

و-هـ) آمادگی  (13 وظیفه)

1. تدوین پیش نویس، پیگیری تصویب قوانین و آیین نامه ها در راستای بهره گیری از مشارکت مردم جهت مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

2. برقراری ارتباط لازم با مراکز و مجامع تخصصی مربوطه در سطح ملی و بین المللی به منظورتبادل اطلاعات و بهره گیری از پتانسیل آنها جهت مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

3. برگزاری جلسات توجیهی با مدیران و پرسنل وزارت جهاد کشاورزی درکلیه سطوح (استان، شهرستان، دهستان) و کلیه نقش آفرینان مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی با مشارکت سازمان مدیریت بحران کشور.

4. برگزاری مانورهای مختلف جهت ارتقاء میزان آمادگی برای مقابله با انواع مخاطرات بخش کشاورزی با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور.

5. تدوین برنامه های آموزشی، فرهنگی، تخصصی و عمومی مورد نیاز در مراحل چهارگانه مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

6. تهیه برنامه ها و مستندات آموزشی و فرهنگی و برگزاری نمایشگاه جهت ارتقاء آشنایی مردم درخصوص مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

7. طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی و ترویجی، سمینارها و همایش های ملی و منطقه ای درخصوص مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

8. ایجاد سازمان جانشین مدیریت بحران در کارگروه و هر یک از کارگروه های فرعی.

9. ایجاد امکانات لازم جهت برقراری ارتباط مؤثر (با سیم و بی سیم) با ارکان کارگروه در هنگام مقابله با بحران.

10 . تعیین شرح وظایف هر یک از مدیران و پرسنل مورد نیاز در زمان آمادگی و مقابله با بحران.

11 . تدوین ضوابط مربوط به تعیین سطوح حالت اضطرار و شیوه اعلام بحران ها.

12 . ایجاد بانک اطلاعاتی در باره پرسنل، اماکن و تجهیزات جهت بهره برداری در حوادث طبیعی وانسان ساز بزرگ در کشور.

13 . تنظیم و انتشار گزارش فعالیت های کارگروه به صورت نشریات علمی و فنی، بولتن های خبری،اطلاعیه و اعلامیه های لازم.

و-و) مقابله (10وظیفه)

1. شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های ملی و بین المللی جهت مقابله با خسارات ناشی از انواع مخاطرات کشاورزی.

2. اطلاع رسانی شرایط حاصل از بحران ناشی از انواع مخاطرات کشاورزی به منظور ایجاد فضای مقابله در بین مردم و بهره برداران بخش کشاورزی در مناطق آسیب دیده و ارائه اخبار واطلاعات مربوط به رویدادها و اقدامات انجام شده به سازمان مدیریت بحران کشور تا پایان مرحله عملیات مقابله.

3. تهیه برنامه کوتاه مدت اشتغال برای بهره برداران بخش کشاورزی در مناطق آسیب دیده.

4. انجام اقدامات لازم جهت حضور سریع در مناطق آسیب دیده از مخاطرات کشاورزی و ارائه خدمات مورد نیاز در چهارچوب دستورالعمل های سازمان مدیریت بحران کشور.

5. اقدام سریع در جهت حذف و معدوم نمودن عوامل بیماری زا در بخش کشاورزی (مثل دام وطیور و آبزیان تلف شده، محصولات انباری فاسد شده و ...)

6. اقدام در جهت خرید محصولات کشاورزی، دام و آبزیان مناطق آسیب دیده.

7. توزیع منابع اعتباری اختصاص یافته برای مقابله با بحران ایجاد شده ناشی از انواع مخاطرات کشاورزی.

8. انجام اقدامات سازمان یافته جهت ممانعت از گسترش آفات و بیماریها در بخش کشاورزی.

9. به کارگیری امکانات دولتی و خصوصی هنگام مقابله با بحران با توجه به ابلاغ رئیس سازمان مدیریت بحران کشور.

10 . اعزام گروه های ارزیابی عملکرد مدیران در پی وقوع حوادث.

و-ز) بازسازی (3 وظیفه)

1. پیش بینی ساختارهای مدیریتی در مقاطع زمانی عادی و بحرانی جهت برآورد صدمات وخسارت های حاصله در اثر انواع مخاطرات کشاورزی.

2. جمع آوری آمار و اطلاعات از مناطق خسارت دیده جهت برآورد خسارات.

3. برنامه ریزی جهت تأمین منابع مورد نیاز بازسازی خسارات وارد شده به بهره برداران بخش کشاورزی.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب