نام:مرتضی

نام خانوادگی: محمدی آراسته

عنوان:سرپرست اداره

رشته شغلی:

سنوات خدمت تا کنون:

شماره تماس: 0218112222

پست الکترونیک:f.khalaj@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:فیض اله

نام خانوادگی: خلج

عنوان:کارشناس کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

شماره تماس: 0218112222

پست الکترونیک:f.khalaj@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب