کدهای آیسیک صنایع تبدیلی بلافصل قانون تمرکز مربوط به ابلاغیه قائم مقام محترم وزیر به شماره 94/501/2926 مورخ94/11/20
ردیف تعداد کد کد محصولات شرح محصول
* * 1511 تولید، عمل آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد
1 1 1511312301 عمل آوری و بسته بندی  گوشت انواع دام
2 2 1511312451 کشتارگاه دام
3 3 1511312456 کشتارگاه طیور
4 4 1511312482 عمل آوری و بسته بندی  گوشت انواع طیور
5 5 1511312490 فرآوری و طعم دار کردن انواع گوشت
6 6 1511412412 تولید و عمل آوری تولیدات جانبی خوراکی (خوراک انسان) کشتارگاه دام
7 7 1511412420 تولید و عمل آوری تولیدات جانبی خوراکی (خوراک انسان) کشتارگاه طیور
8 8 1511412425 تولید و عمل آوری و بسته بندی تولیدات جانبی خوراکی (خوراک حیوان) کشتارگاه دام
9 9 1511412430 تولید و عمل آوری و بسته بندی تولیدات جانبی خوراکی (خوراک حیوان) کشتارگاه طیور
10 10 1511412437 تولید و عمل آوری تولیدات جانبی غیر خوراکی کشتارگاه دام
11 11 1511412447 تولید و عمل آوری تولیدات جانبی غیر خوراکی کشتارگاه طیور
12 12 1511412453 کشتارگاه گاو
13 13 1511412454 کشتارگاه گوسفند
14 14 1511412455 کشتارگاه بز
15 15 1511412457 کشتارگاه مرغ
16 16 1511412458 کشتارگاه بوقلمون
17 17 1511412459 کشتارگاه شترمرغ
18 18 1511412471 گوشت گاو تازه  بسته بندی شده
19 19 1511412472 گوشت گاو منجمد بسته بندی شده
20 20 1511412473 گوشت گاو  چرخ  شده
21 21 1511412474 گوشت گاوعمل آوری شده
22 22 1511412475 گوشت گوسفند تازه  بسته بندی شده
23 23 1511412476 گوشت گوسفند منجمد  بسته بندی شده
24 24 1511412477 گوشت گوسفند چرخ  شده
25 25 1511412478 گوشت شتر تازه  بسته بندی شده
26 26 1511412479 گوشت شتر منجمد بسته بندی شده
27 27 1511412480 گوشت بز تازه  بسته بندی شده
28 28 1511412481 گوشت بز منجمد بسته بندی شده
29 29 1511412483 گوشت مرغ تازه  بسته بندی شده
30 30 1511412484 گوشت مرغ منجمد بسته بندی شده
31 31 1511412485 عمل آوری گوشت مرغ
32 32 1511412486 گوشت شترمرغ تازه  بسته بندی شده
33 33 1511412487 گوشت شترمرغ منجمد بسته بندی شده
34 34 1511412488 گوشت بوقلمون تازه  بسته بندی شده
35 35 1511412489 گوشت بوقلمون منجمد بسته بندی شده
36 36 1511412491 فراوری و طعم دار کردن انواع گوشت دام
37 37 1511412492 فراوری و طعم دار کردن انواع گوشت طیور
38 38 1511512413 کله و پاچه حاصل از کشتارگاه دام (خوراک انسان)
39 39 1511512414 معده حاصل از کشتارگاه دام (خوراک انسان)
40 40 1511512415 تولید پودر گوشت قرمزحاصل از کشتارگاه دام (خوراک انسان)
41 41 1511512416 تولید انواع روده و آسیل طبیعی دام به صورت سورت شده (تمیز، چربی گیری، طبقه بندی و بسته بندی شده)
42 42 1511512421 پای مرغ حاصل از کشتارگاه طیور(خوراک انسان)
43 43 1511512423 احشاء (دل و جگر و سنگدان) حاصل از کشتارگاه طیور(خوراک انسان)
44 44 1511512426 پودر استخوان حاصل از کشتارگاه دام (خوراک حیوان)
45 45 1511512427 پودر خون حاصل از کشتارگاه دام (خوراک حیوان)
46 46 1511512428 تولید پودر گوشت قرمزحاصل از کشتارگاه دام (خوراک حیوان)
47 47 1511512429 پودر پروتئین ایزوله حیوانی حاصل از کشتارگاه دام (خوراک حیوان)
48 48 1511512431 پودر استخوان حاصل از کشتارگاه طیور(خوراک حیوان)
49 49 1511512432 پودر خون حاصل از کشتارگاه طیور(خوراک حیوان)
50 50 1511512433 تولید پودر گوشت طیورحاصل از کشتارگاه طیور(خوراک حیوان)
51 51 1511512434 پودر پر مرغ و دیگر پرندگان حاصل از کشتارگاه طیور(خوراک حیوان)
52 52 1511512435 پودر پروتئین ایزوله حیوانی حاصل از کشتارگاه طیور(خوراک حیوان)
53 53 1511512438 پشم خام گوسفند و بز، با پوست یا پوست کنده ( حاصل از کشتارگاه دام)
54 54 1511512439 پشم خام دیگر حیوانات به جز گوسفند و بز، با پوست یا پوست کنده( حاصل از کشتارگاه دام)
55 55 1511512440 روغن پشم و مواد چرب مشتق شده از آن شامل لانولین
56 56 1511512444 تولید انواع روده و آسیل طبیعی دام برای پوشش مواد غذایی
57 57 1511512448 پر مرغ و دیگر پرندگان
58 58 1511512449 چربی صنعتی حاصل از ضایعات کشتارگاه طیور
59 59 1511512450 پوست خام پرندگان
60 60 1511512467 پوست خام انواع دام
61 61 1511512470 چربی صنعتی حاصل از ضایعات کشتارگاه دام
* * 1512 عمل آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد
62 1 1512312301 فیله و گوشت ماهی
63 2 1512312310 فرآوری ماهی کامل (شامل فیله ماهی و ماهی تکه شده نمی باشد)
64 3 1512312319 فرآوری و نگهداری سخت پوستان
65 4 1512312332 انواع صدف خوراکی
66 5 1512312336 تولیدات جانبی از آبزیان برای مصارف خوراکی انسان
67 6 1512312341 تولیدات جانبی از آبزیان برای خوراک دام، طیور و آبزیان
68 7 1512312344 تولیدات جانبی آبزیان برای مصارف صنعتی
69 8 1512312350 انواع غذای آماده و نیمه آماده آبزیان
70 9 1512312362 انواع کنسرو آبزیان
71 10 1512412320 فرآوری انواع خرچنگ
72 11 1512412324 فرآوری لابستر
73 12 1512412328 فرآوری انواع میگو
74 13 1512412333 صدف به صورت غیر منجمد، تازه (با پوسته یا بدون پوسته)
75 14 1512412334 صدف به صورت منجمد شده (با پوسته یا بدون پوسته)
76 15 1512412335 صدف عمل آوری و محافظت شده، با پوسته یا بدون پوسته (خشک شده، نمک زده، در آب نمک قرار گرفته و... )
77 16 1512412338 خمیر ماهی برای مصارف خوراکی انسان
78 17 1512412339 خاویار و فرآوری آن
79 18 1512412342 پودر پوسته سخت پوستان و صدف قابل مصرف برای خوراک دام، طیور و آبزیان
80 19 1512412343 پودر ماهی قابل مصرف برای خوراک دام، طیور و آبزیان
81 20 1512412345 آرد، پلت و دیگر انواع فرآورده ماهی برای مصارف صنعتی
82 21 1512412346 آرد، پلت و دیگر انواع فرآورده سخت پوستان و  نرم تنان دریایی برای مصارف صنعتی
83 22 1512412351 انواع فرآورده حاصل از ماهی
84 23 1512412356 انواع فرآورده حاصل از سخت پوستان
85 24 1512412360 انواع فرآورده حاصل از نرم تنان و سایر بی مهرگان دریایی
86 25 1512412363 کنسرو نرم تنان و دیگر بی مهرگان دریایی
87 26 1512412364 کنسرو انواع ماهی
88 27 1512412368 کنسرو سخت پوستان
89 28 1512412373 کنسرو حاصل از محصولات جانبی آبزیان
90 29 1512412377 پودر ماهی برای مصارف خوراکی انسان
91 30 1512412378 فیله و گوشت ماهی به صورت تازه، سرد شده
92 31 1512412379 فیله و گوشت ماهی به صورت منجمد
93 32 1512412380 فیله و گوشت ماهی به صورت فرآوری شده (نمک زده، در آب نمک قرار گرفته، دودی شده، خشک شده)
94 33 1512412381 ماهی کامل به صورت تازه، سرد شده
95 34 1512412382 ماهی کامل به صورت منجمد
96 35 1512412383 ماهی کامل به صورت فرآوری شده (نمک زده، در آب نمک قرار گرفته، دودی شده، خشک شده)
97 36 1512512321 خرچنگ به صورت غیر منجمد تازه (با پوسته یا بدون پوسته)
98 37 1512512322 خرچنگ به صورت منجمد شده (با پوسته یا بدون پوسته)
99 38 1512512323 خرچنگ عمل آوری و محافظت شده، با پوسته یا بدون پوسته (خشک شده، نمک زده، در آب نمک قرار گرفته و... )
100 39 1512512325 لابستر به صورت غیر منجمد، تازه (با پوسته یا بدون پوسته)
101 40 1512512326 لابستر به صورت منجمد شده (با پوسته یا بدون پوسته)
102 41 1512512327 لابستر عمل آوری و محافظت شده، با پوسته یا بدون پوسته (خشک شده، نمک زده، در آب نمک قرار گرفته و... )
103 42 1512512329 میگو به صورت غیر منجمد، تازه (با پوسته یا بدون پوسته)
104 43 1512512330 میگو به صورت منجمد شده (با پوسته یا بدون پوسته)
105 44 1512512331 میگو عمل آوری و محافظت شده، با پوسته یا بدون پوسته (خشک شده، نمک زده، در آب نمک قرار گرفته و... )
106 45 1512512340 محافظت و آماده سازی خاویار (به جز کنسرو کردن)
107 46 1512512352 انواع برگر ماهی (فیش فینگر، فیش بال و ... )
108 47 1512512365 کنسرو ماهی ساردین (آزاد)
109 48 1512512366 کنسرو ماهی تن
110 49 1512512367 کنسرو ماهی کیلکا
111 50 1512512369 کنسرو میگو
112 51 1512512370 کنسرو لابستر
113 52 1512512371 کنسرو خرچنگ
114 53 1512512372 کنسرو صدف
115 54 1512512374 کنسرو خاویار
116 55 1512512375 اسنک بر پایه پودر گوشت ماهی
117 56 1512512376 کنسرو بدل خاویار
118 57 1512512384 کنسرو انواع ماهی به جز تن، ساردین و کیلکا
* * 1513 عمل آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد
119 1 1513312301 انواع کمپوت
120 2 1513312310 انواع مربا، مارمالاد و ژله
121 3 1513312348 انواع میوه و سبزیجات منجمد ( پیش فرآوری شده یا نشده)
122 4 1513312362 انواع میوه، صیفی جات و سبزیجات خشک شده
123 5 1513312391 انواع کنسرو میوه و سبزیجات و حبوبات
124 6 1513312404 محصولات حاصل از فرآوری میوه ها و سبزیجات (به جز سیب زمینی)
125 7 1513312439 انواع غذای آماده از سبزیجات و میوه جات
126 8 1513312443 انواع شور و ترشیجات، غیر کنسروی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه و آب نمک)
127 9 1513312457 انواع فرآورده سیب زمینی
128 10 1513312527 انواع شربت از میوه و گیاه
129 11 1513312531 انواع آب میوه از میوه تازه
130 12 1513412302 کمپوت سیب
131 13 1513412303 کمپوت گلابی
132 14 1513412304 کمپوت گیلاس
133 15 1513412305 کمپوت آلبالو
134 16 1513412306 کمپوت آناناس
135 17 1513412307 کمپوت هلو
136 18 1513412308 کمپوت زردآلو
137 19 1513412309 کمپوت آلوئه ورا
138 20 1513412311 انواع مربا
139 21 1513412336 انواع مارمالاد
140 22 1513412349 انواع میوه منجمد
141 23 1513412352 انواع سبزیجات و صیفی جات منجمد (فراوری شده و فراوری نشده)
142 24 1513412363 انواع میوه خشک
143 25 1513412380 انواع میوه خشک فرآوری شده
144 26 1513412382 سبزیجات و صیفی جات خشک شده
145 27 1513412392 انواع کنسرو میوه
146 28 1513412393 کنسرو حبوبات (پیش فرآوری شده : در آب نمک قرار گرفته، نیم پز شده یا پخته شده)
147 29 1513412396 کنسرو سبزیجات (پیش فرآوری شده : در آب نمک قرار گرفته، نیم پز شده یا پخته شده)
148 30 1513412405 انواع پوره میوه و سبزیجات
149 31 1513412418 انواع رب
150 32 1513412421 پوست میوه
151 33 1513412425 انواع فرآورده خرما ( به جز مربا، پودر خرما و قند مایع خرما)
152 34 1513412430 انواع فرآورده سرخ شده سبزیجات و صیفی جات( غیر منجمد)
153 35 1513412436 دیگر انواع فرآورده حاصل از فرآوری میوه ها و سبزیجات
154 36 1513412440 انواع سالاد
155 37 1513412444 انواع ترشی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه)
156 38 1513412449 انواع شور، غیر کنسروی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در آب نمک)
157 39 1513412458 سیب زمینی نیمه آماده، منجمد (آماده طبخ)
158 40 1513412459 آرد و پودر سیب زمینی
159 41 1513412460 چیپس سیب زمینی
160 42 1513412461 پوره سیب زمینی
161 43 1513412462 گرانول و فلیک سیب زمینی
162 44 1513412463 پوره خشک شده سیب زمینی
163 45 1513412486 انواع آب سبزیجات
164 46 1513412509 کمپوت نارنگی
165 47 1513412510 کمپوت توت فرنگی
166 48 1513412511 کمپوت انجیر
167 49 1513412515 انواع شربت میوه
168 50 1513412525 شربت از گیاهان (عصاره، دانه، عرقیات و ...(
169 51 1513412528 انواع نوشیدنی میوه ای (دارای کنسانتره میوه)
170 52 1513412532 انواع آب میوه از میوه تازه
171 53 1513412551 انواع پودر سبزیجات و صیفی جات
172 54 1513512312 مربای آلبالو
173 55 1513512313 مربای به
174 56 1513512314 مربای سیب
175 57 1513512315 مربای گیلاس
176 58 1513512316 مربای انجیر
177 59 1513512317 مربای توت فرنگی
178 60 1513512318 مربای زرشک
179 61 1513512319 مربای آناناس
180 62 1513512320 مربای بالنگ
181 63 1513512321 مربای تمشک
182 64 1513512322 مربای شاتوت
183 65 1513512323 مربای توت سفید
184 66 1513512324 مربای زردآلو
185 67 1513512325 مربای بهار نارنج
186 68 1513512326 مربای شقاقل
187 69 1513512327 مربای کدو تنبل
188 70 1513512328 مربای کیوی
189 71 1513512329 مربای هویج
190 72 1513512330 مربای گل سرخ
191 73 1513512331 مربای زنجبیل
192 74 1513512332 مربای ترب
193 75 1513512333 مربای بادمجان
194 76 1513512334 مربای شلغم
195 77 1513512335 مربای لیمو ترش
196 78 1513512337 مارمالاد توت فرنگی
197 79 1513512338 مارمالاد هویج
198 80 1513512339 مارمالاد لیمو ترش
199 81 1513512340 مارمالاد انجیر
200 82 1513512341 مارمالاد زردآلو
201 83 1513512342 مارمالاد سیب
202 84 1513512343 مارمالاد تمشک
203 85 1513512344 مارمالاد بادمجان
204 86 1513512350 توت فرنگی منجمد
205 87 1513512351 آلبالو منجمد
206 88 1513512353 لوبیا سبز منجمد(پیش فرآوری نشده)، به صورت خرد شده یا خرد نشده
207 89 1513512354 نخود سبز منجمد(پیش فرآوری نشده)
208 90 1513512355 باقالا سبز منجمد(پیش فرآوری نشده)، به صورت خرد شده یا خرد نشده
209 91 1513512356 سبزی قرمه منجمد(پیش فرآوری نشده)، به صورت خرد شده یا خرد نشده
210 92 1513512357 سبزی آش منجمد(پیش فرآوری نشده)، به صورت خرد شده یا خرد نشده
211 93 1513512359 سبزی قرمه سرخ کرده منجمد
212 94 1513512360 پیاز سرخ کرده منجمد
213 95 1513512361 قارچ سرخ کرده منجمد
214 96 1513512364 زرد آلو خشک (به صورت کامل یا اسلایس و قطعه قطعه شده)
215 97 1513512365 هلو خشک(به صورت کامل یا اسلایس و قطعه قطعه شده)
216 98 1513512366 کشمش
217 99 1513512367 انجیر خشک(به صورت کامل یا اسلایس و قطعه قطعه شده)
218 100 1513512368 آلو بخارایی خشک
219 101 1513512369 آلو خشک
220 102 1513512370 آلبالو خشک
221 103 1513512371 زغال اخته خشک
222 104 1513512372 سیب خشک
223 105 1513512373 کیوی خشک
224 106 1513512374 آناناس خشک
225 107 1513512375 پرتقال خشک
226 108 1513512376 نارنگی خشک
227 109 1513512377 موز خشک
228 110 1513512378 لیمو عمانی خشک
229 111 1513512379 نارگیل خشک
230 112 1513512381 لواشک
231 113 1513512383 نعناع خشک
232 114 1513512384 شوید خشک
233 115 1513512385 آویشن خشک
234 116 1513512386 گشنیز خشک
235 117 1513512387 پونه خشک
236 118 1513512388 جعفری خشک
237 119 1513512389 شنبلیله خشک
238 120 1513512390 قارچ خشک
239 121 1513512394 کنسرو لوبیا چیتی(پیش فرآوری شده : در آب نمک قرار گرفته، نیم پز شده یا پخته شده)
240 122 1513512395 کنسرو عدس(پیش فرآوری شده : در آب نمک قرار گرفته، نیم پز شده یا پخته شده)
241 123 1513512397 کنسرو لوبیا سبز(پیش فرآوری شده : در آب نمک قرار گرفته، نیم پز شده یا پخته شده)
242 124 1513512398 کنسرو ذرت(پیش فرآوری شده : در آب نمک قرار گرفته، نیم پز شده یا پخته شده)
243 125 1513512399 کنسرو نخود فرنگی(پیش فرآوری شده : در آب نمک قرار گرفته، نیم پز شده یا پخته شده)
244 126 1513512400 کنسرو زیتون(پیش فرآوری شده)
245 127 1513512401 کنسرو قارچ(پیش فرآوری شده)
246 128 1513512402 کنسرو بادمجان(پیش فرآوری شده)
247 129 1513512403 کنسرو خیار شور(پیش فرآوری شده)
248 130 1513512406 پوره بادمجان
249 131 1513512407 پوره فلفل سبز
250 132 1513512408 پوره کدو
251 133 1513512409 پوره سبزیجات برگی
252 134 1513512410 پوره هلو
253 135 1513512411 پوره آناناس
254 136 1513512412 پوره انبه
255 137 1513512413 پوره زرد آلو
256 138 1513512414 پوره توت فرنگی
257 139 1513512415 پوره گلابی
258 140 1513512416 پوره انگور
259 141 1513512417 پوره آلو
260 142 1513512419 رب گوجه فرنگی
261 143 1513512420 رب انار
262 144 1513512422 پوست پرتقال
263 145 1513512423 پوست لیمو
264 146 1513512424 پوست سیب
265 147 1513512426 شیره خرما
266 148 1513512427 خمیر خرما
267 149 1513512428 مربای خرما
268 150 1513512429 خرمای هسته گیری و بسته بندی شده
269 151 1513512431 سبزی سرخ شده ( غیر منجمد)
270 152 1513512432 پیاز سرخ شده ( غیر منجمد)
271 153 1513512433 سیر سرخ شده ( غیر منجمد)
272 154 1513512434 قارچ سرخ شده( غیر منجمد)
273 155 1513512435 هویج سرخ شده ( غیر منجمد)
274 156 1513512437 شیر نارگیل
275 157 1513512438 تمبر هندی
276 158 1513512445 ترشی مخلوط
277 159 1513512446 ترشی بندری
278 160 1513512447 ترشی لیته
279 161 1513512448 سیر ترشی
280 162 1513512450 زیتون شور، غیر کنسروی
281 163 1513512451 خیار شور، غیر کنسروی
282 164 1513512452 گل کلم شور، غیر کنسروی
283 165 1513512453 بادمجان شور، غیر کنسروی
284 166 1513512454 هویج شور، غیر کنسروی
285 167 1513512455 کرفس شور، غیر کنسروی
286 168 1513512456 مخلوط سبزیجات شور، غیر کنسروی
287 169 1513512465 پودر هسته خرما
288 170 1513512467 کنسانتره خرما
289 171 1513512484 آبغوره طبیعی
290 172 1513512487 آب گوجه فرنگی
291 173 1513512488 آب هویج
292 174 1513512489 شیره انگور
293 175 1513512492 رب نارنج
294 176 1513512493 زیتون پرورده
295 177 1513512494 اسلایس سیر خشک
296 178 1513512495 موسیر خشک (اسلایس، پودر و گرانول)
297 179 1513512496 چیپس میوه
298 180 1513512497 کنسروگوجه فرنگی(پیش فرآوری شده : در آب نمک قرار گرفته، نیم پز شده یا پخته شده)
299 181 1513512498 پوره سیب
300 182 1513512501 شکلات خرما
301 183 1513512502 آلوچه فرآوری شده
302 184 1513512503 زرشک خشک
303 185 1513512507 پوره گوجه فرنگی
304 186 1513512508 خرمای غنی شده
305 187 1513512512 آب زرشک
306 188 1513512513 آب هندوانه
307 189 1513512514 انواع میوه دهیدراته غنی شده با کنسانتره میوه
308 190 1513512516 انواع شربت از مرکبات
309 191 1513512519 انواع شربت از غیر مرکبات
310 192 1513512534 اسلایس گوجه فرنگی خشک شده
311 193 1513512538 رب خرما
312 194 1513512549 بادمجان سرخ شده
313 195 1513512550 انواع مربای رژیمی بدون شکر
314 196 1513512552 پودر گوجه فرنگی
315 197 1513512553 پودر فشرده انواع میوه
316 198 1513512554 شیره توت
317 199 1513512555 شیره سیب
318 200 1513512556 انواع فراورده بر پایه شیره خرما
319 201 1513612517 شربت پرتقال
320 202 1513612518 شربت لیمو
321 203 1513612520 شربت سیب
322 204 1513612521 شربت آلبالو
323 205 1513612522 شربت  آناناس
324 206 1513612523 شربت  زرشک
325 207 1513612524 شربت  انار
* * 1514 ساخت روغن و چربی گیاهی و جانوری
326 1 1514312301 انواع روغن خام گیاهی
327 2 1514312385 انواع روغن حیوانی تصفیه نشده
328 3 1514412302 روغن خام سویا
329 4 1514412303 روغن خام آفتابگردان
330 5 1514412304 روغن خام بادام زمینی
331 6 1514412305 روغن خام پنبه دانه
332 7 1514412306 روغن خام کلزا
333 8 1514412307 روغن خام گلرنگ
334 9 1514412308 روغن خام پالم
335 10 1514412309 روغن خام هسته پالم
336 11 1514412310 روغن خام نارگیل
337 12 1514412311 روغن خام زیتون(بکر)
338 13 1514412314 روغن خام هسته انگور
339 14 1514412317 روغن خام هسته انار
340 15 1514412320 روغن خام کنجد
341 16 1514412323 روغن خام بادام
342 17 1514412326 روغن خام گردو
343 18 1514412329 روغن خام پسته
344 19 1514412332 روغن خام سیر
345 20 1514412335 روغن خام سبوس
346 21 1514412387 روغن تصفیه نشده انواع ماهی و پستانداران دریایی
347 22 1514412389 انواع روغن تصفیه نشده از لاشه دام و طیور
348 23 1514412400 موم گیاهی به جز تری گلیسیرید
349 24 1514412401 انواع موم جانوری به جز  موارد مذکور در کد 1511
350 25 1514412415 آرد سویا(چربی نگرفته)
351 26 1514412420 لینتر پنبه دانه باقی مانده از عملیات استخراج و تصفیه روغن
352 27 1514412423 انواع کنجاله
353 28 1514412437 روغن خام دانه کدو
354 29 1514512344 روغن مایع کنجد
355 30 1514512345 روغن مایع بادام
356 31 1514512347 روغن مایع هسته انگور
357 32 1514512348 روغن مایع هسته انار
358 33 1514512351 روغن مایع زیتون
359 34 1514512352 روغن مایع گردو
360 35 1514512353 روغن مایع بادام زمینی
361 36 1514512368 روغن کرچک
362 37 1514512369 روغن جوجوبا
363 38 1514512402 موم زنبور عسل
364 39 1514512403 موم سر نهنگ
365 40 1514512424 کنجاله سویا
366 41 1514512425 کنجاله زیتون
367 42 1514512426 کنجاله پنبه دانه
368 43 1514512427 کنجاله آفتابگردان
369 44 1514512428 کنجاله کلزا
370 45 1514512432 کره نارگیل
371 46 1514512433 روغن تصفیه نشده از لاشه شتر مرغ
372 47 1514512434 روغن تصفیه نشده انواع ماهی
373 48 1514512435 کنجاله سبوس برنج
374 49 1514512436 روغن مایع هسته سنجد
* * 1520 ساخت فرآورده های لبنی
375 1 1520312504 انواع شیر
376 2 1520312572 انواع پنیر
377 3 1520312599 انواع خامه
378 4 1520312627 انواع ماست
379 5 1520312682 انواع نوشیدنی تخمیری بر پایه شیر
380 6 1520312708 انواع کره پاستوریزه و روغن کره
381 7 1520312718 انواع کشک پاستوریزه
382 8 1520312724 انواع پودر لبنی
383 9 1520312747 انواع بستنی پاستوریزه
384 10 1520312764 انواع دسر لبنی پاستوریزه
385 11 1520312766 انواع شیر تغلیظ شده
386 12 1520312780 انواع نوشیدنی غیر تخمیری بر پایه شیر
387 13 1520412505 انواع شیرپاستوریزه
388 14 1520412543 انواع شیراستریلیزه
389 15 1520412573 انواع پنیر تازه
390 16 1520412581 انواع پنیر رسیده
391 17 1520412586 انواع پنیر سخت و نیمه سخت
392 18 1520412600 انواع خامه پاستوریزه
393 19 1520412611 انواع خامه استریلیزه
394 20 1520412622 انواع خامه قنادی
395 21 1520412625 خامه ترش یا تخمیری پاستوریزه
396 22 1520412626 خامه مخصوص قهوه
397 23 1520412628 انواع ماست پاستوریزه
398 24 1520412679 انواع ماست با ماندگاری بالا
399 25 1520412683 انواع دوغ پاستوریزه
400 26 1520412695 انواع دوغ استریلیزه
401 27 1520412698 انواع ماست نوشیدنی
402 28 1520412701 انواع نوشیدنی تخمیری بر پایه دوغ کره
403 29 1520412704 انواع نوشیدنی تخمیری بر پایه آب پنیر
404 30 1520412709 انواع کره پاستوریزه
405 31 1520412716 روغن کره
406 32 1520412717 کره مخلوط از کره حیوانی و روغن گیاهی
407 33 1520412719 کشک پاستوریزه
408 34 1520412723 قره قوروت
409 35 1520412725 انواع شیر خشک
410 36 1520412730 انواع پودر پروتئینی لبنی
411 37 1520412736 انواع پودر فرآورده های لبنی
412 38 1520412748 انواع بستنی بر پایه شیر
413 39 1520412759 انواع بستنی یخی
414 40 1520412760 انواع لخته پنیر به عنوان ماده اولیه در پنیرسازی
415 41 1520412762 انواع فرآورده یخی پاستوریزه
416 42 1520412765 انواع  دسر لبنی  پاستوریزه آماده مصرف
417 43 1520412767 انواع  شیر تغلیظ شده شیرین
418 44 1520412768 انواع  شیر تغلیظ شده بدون مواد شیرین کننده
419 45 1520412781 انواع نوشیدنی غیر تخمیری شیری- میوه ای
420 46 1520512506 شیر پاستوریزه
421 47 1520512511 شیر پاستوریزه طعم دار
422 48 1520512516 شیر پاستوریزه کم لاکتوز
423 49 1520512525 شیر غنی شده پاستوریزه
424 50 1520512534 شیر پاستوریزه با زمان ماندگاری بالاتر
425 51 1520512544 شیراستریلیزه
426 52 1520512549 شیر استریلیزه طعم دار
427 53 1520512554 شیر کم لاکتوز استریلیزه
428 54 1520512563 شیر غنی شده استریلیزه
429 55 1520512574 پنیرسفید ایرانی تولید شده به روش فرا پالایش (UF)
430 56 1520512575 انواع پنیر خامه ای
431 57 1520512576 انواع پنیر لاکتیکی
432 58 1520512577 پنیر کاتیج
433 59 1520512578 پنیر ماسکارپونه
434 60 1520512580 پنیر موزارلا (پنیر پیتزا)
435 61 1520512582 انواع پنیر نرم و نیمه نرم
436 62 1520512583 پنیر سفید ایرانی (پنیر رسیده در آب نمک)
437 63 1520512584 پنیر بلغاری
438 64 1520512585 پنیر یونانی
439 65 1520512587 پنیر گودا
440 66 1520512588 پنیر چدار
441 67 1520512589 پنیربوترکیزه
442 68 1520512590 پنیر پارمسان
443 69 1520512591 پنیر پراتو
444 70 1520512592 پنیرکممبرت
445 71 1520512593 پنیر با رگه آبی ( بلوچیز)
446 72 1520512597 پنیر پروسس ورقه ای
447 73 1520512598 پنیر پروسس آنالوگ
448 74 1520512601 انواع خامه ساده پاستوریزه
449 75 1520512606 خامه  طعم دار پاستوریزه
450 76 1520512612 انواع خامه ساده استریلیزه
451 77 1520512617 خامه  طعم دار استریلیزه
452 78 1520512623 خامه قنادی شیرین شده
453 79 1520512624 خامه قنادی شیرین نشده
454 80 1520512629 انواع ماست ساده پاستوریزه
455 81 1520512654 انواع ماست طعم دار پاستوریزه
456 82 1520512680 انواع ماست ساده با ماندگاری بالا
457 83 1520512681 انواع ماست طعم دار با ماندگاری بالا
458 84 1520512684 دوغ پاستوریزه ساده
459 85 1520512688 دوغ پاستوریزه طعم دار
460 86 1520512692 انواع کفیر
461 87 1520512696 دوغ استریلیزه ساده
462 88 1520512697 دوغ استریلیزه طعم دار
463 89 1520512699 ماست نوشیدنی  ساده
464 90 1520512700 ماست نوشیدنی طعم دار
465 91 1520512702 نوشیدنی تخمیری ساده بر پایه دوغ کره
466 92 1520512703 نوشیدنی تخمیری طعم دار بر پایه دوغ کره
467 93 1520512705 نوشیدنی تخمیری ساده بر پایه آب پنیر
468 94 1520512706 نوشیدنی تخمیری طعم دار بر پایه آب پنیر
469 95 1520512707 نوشیدنی تخمیری ورزشی بر پایه آب پنیر
470 96 1520512710 کره لاکتیکی پاستوریزه
471 97 1520512711 کره غیر لاکتیکی پاستوریزه
472 98 1520512720 کشک خشک
473 99 1520512721 کشک مایع ( تولید شده از کشک خشک)
474 100 1520512722 کشک مایع صنعتی
475 101 1520512726 شیر خشک کم چرب
476 102 1520512727 شیر خشک پرچرب
477 103 1520512728 شیر خشک فرموله شده (با درصد پروتئین متفاوت)
478 104 1520512729 قرص شیر
479 105 1520512731 پودر آب پنیر
480 106 1520512734 پودر پرمیت
481 107 1520512735 پودرکنسانتره پروتئینی شیر
482 108 1520512737 پودر پنیر
483 109 1520512738 پودر ماست
484 110 1520512739 پودر کشک
485 111 1520512740 پودر بستنی
486 112 1520512741 پودر خامه
487 113 1520512749 بستنی شیری
488 114 1520512750 بستنی شیری کاکائویی یا شکلاتی
489 115 1520512751 بستنی شیری مغزدار
490 116 1520512752 بستنی شیری میوه ای
491 117 1520512753 بستنی  میوه ای طعم دار
492 118 1520512754 بستنی روکش دار
493 119 1520512755 بستنی سنتی ایرانی
494 120 1520512756 مخلوط شیری پایه انواع بستنی
495 121 1520512757 انواع بستنی بر پایه ماست
496 122 1520512758 ماست منجمد
497 123 1520512760 بستنی یخی میوه ای با شیر
498 124 1520512761 بستنی یخی میوه ای بدون شیر
499 125 1520512763 فرآورده یخی خوراکی
500 126 1520512769 پنیر پروبیوتیک
501 127 1520512771 انواع خامه پاستوریزه با ماندگاری بالا (ESL)
502 128 1520612507 شیر پاستوریزه بدون چربی
503 129 1520612508 شیر پاستوریزه کم چرب
504 130 1520612509 شیر پاستوریزه نیم چرب
505 131 1520612510 شیر پاستوریزه پرچرب
506 132 1520612512 شیر پاستوریزه طعم دار بدون چربی
507 133 1520612513 شیر پاستوریزه طعم دار کم چرب
508 134 1520612514 شیر پاستوریزه طعم دار نیم چرب
509 135 1520612515 شیر پاستوریزه طعم دار پرچرب
510 136 1520612517 شیر کم لاکتوز بدون چربی پاستوریزه
511 137 1520612518 شیر کم لاکتوز کم چرب پاستوریزه
512 138 1520612519 شیر کم لاکتوز نیم چرب پاستوریزه
513 139 1520612520 شیر کم لاکتوز پرچرب پاستوریزه
514 140 1520612521 شیر طعم دار کم لاکتوز بدون چربی پاستوریزه
515 141 1520612522 شیر طعم دار کم لاکتوز کم چرب پاستوریزه
516 142 1520612523 شیر طعم دار کم لاکتوز نیم چرب پاستوریزه
517 143 1520612524 شیر طعم دار کم لاکتوز پرچرب پاستوریزه
518 144 1520612526 شیر غنی شده بدون چربی پاستوریزه
519 145 1520612527 شیر غنی شده کم چرب پاستوریزه
520 146 1520612528 شیر غنی شده نیم چرب پاستوریزه
521 147 1520612529 شیر غنی شده پرچرب پاستوریزه
522 148 1520612530 شیر غنی شده طعم دار بدون چربی پاستوریزه
523 149 1520612531 شیر غنی شده طعم دار کم چرب پاستوریزه
524 150 1520612532 شیر غنی شده طعم دار نیم چرب پاستوریزه
525 151 1520612533 شیر غنی شده طعم دار پرچرب پاستوریزه
526 152 1520612535 شیر پاستوریزه بدون چربی با زمان ماندگاری بالاتر
527 153 1520612536 شیر پاستوریزه کم چرب با زمان ماندگاری بالاتر
528 154 1520612537 شیر پاستوریزه نبم چرب با زمان ماندگاری بالاتر
529 155 1520612538 شیر پاستوریزه پر چرب با زمان ماندگاری بالاتر
530 156 1520612539 شیر پاستوریزه طعم دار بدون چربی با زمان ماندگاری بالاتر
531 157 1520612540 شیر پاستوریزه طعم دار کم چرب با زمان ماندگاری بالاتر
532 158 1520612541 شیر پاستوریزه طعم دار نبم چرب با زمان ماندگاری بالاتر
533 159 1520612542 شیر پاستوریزه طعم دار پر چرب با زمان ماندگاری بالاتر
534 160 1520612545 شیر استریلیزه بدون چربی
535 161 1520612546 شیر استریلیزه کم چرب
536 162 1520612547 شیر استریلیزه نیم چرب
537 163 1520612548 شیر استریلیزه پرچرب
538 164 1520612550 شیر استریلیزه طعم دار بدون چربی
539 165 1520612551 شیر استریلیزه طعم دار کم چرب
540 166 1520612552 شیر استریلیزه طعم دار نیم چرب
541 167 1520612553 شیر استریلیزه طعم دار پرچرب
542 168 1520612555 شیر کم لاکتوز بدون چربی استریلیزه
543 169 1520612556 شیر کم لاکتوز کم چرب استریلیزه
544 170 1520612557 شیر کم لاکتوز نیم چرب استریلیزه
545 171 1520612558 شیر کم لاکتوز پرچرب استریلیزه
546 172 1520612559 شیر طعم دار کم لاکتوز بدون چربی استریلیزه
547 173 1520612560 شیر طعم دار کم لاکتوز کم چرب استریلیزه
548 174 1520612561 شیر طعم دار کم لاکتوز نیم چرب استریلیزه
549 175 1520612562 شیر طعم دار کم لاکتوز پرچرب استریلیزه
550 176 1520612564 شیر غنی شده بدون چربی استریلیزه
551 177 1520612565 شیر غنی شده کم چرب استریلیزه
552 178 1520612566 شیر غنی شده نیم چرب استریلیزه
553 179 1520612567 شیر غنی شده پرچرب استریلیزه
554 180 1520612568 شیر غنی شده طعم دار بدون چربی استریلیزه
555 181 1520612569 شیر غنی شده طعم دار کم چرب استریلیزه
556 182 1520612570 شیر غنی شده طعم دار نیم چرب استریلیزه
557 183 1520612571 شیر غنی شده طعم دار پرچرب استریلیزه
558 184 1520612602 خامه  کم چرب پاستوریزه
559 185 1520612603 خامه نیم چرب ( سبک) پاستوریزه
560 186 1520612604 خامه چرب پاستوریزه
561 187 1520612605 خامه پرچرب پاستوریزه
562 188 1520612607 خامه  طعم دار کم چرب پاستوریزه
563 189 1520612608 خامه  طعم دارنیم چرب ( سبک) پاستوریزه
564 190 1520612609 خامه طعم دار چرب پاستوریزه
565 191 1520612610 خامه طعم دار پرچرب پاستوریزه
566 192 1520612613 خامه  کم چرب استریلیزه
567 193 1520612614 خامه نیم چرب ( سبک) استریلیزه
568 194 1520612615 خامه چرب استریلیزه
569 195 1520612616 خامه پرچرب استریلیزه
570 196 1520612618 خامه  طعم دار کم چرب استریلیزه
571 197 1520612619 خامه  طعم دارنیم چرب ( سبک) استریلیزه
572 198 1520612620 خامه طعم دار چرب استریلیزه
573 199 1520612621 خامه طعم دار پرچرب استریلیزه
574 200 1520612630 ماست بدون چربی پاستوریزه
575 201 1520612631 ماست کم چرب پاستوریزه
576 202 1520612632 ماست نیم چرب پاستوریزه
577 203 1520612633 ماست پرچرب پاستوریزه
578 204 1520612634 ماست خامه ای پاستوریزه
579 205 1520612635 ماست همزده بدون چربی پاستوریزه
580 206 1520612636 ماست همزده کم چرب پاستوریزه
581 207 1520612637 ماست همزده نیم چرب پاستوریزه
582 208 1520612638 ماست همزده پرچرب پاستوریزه
583 209 1520612639 ماست همزده خامه ای پاستوریزه
584 210 1520612640 ماست چکیده کم چرب پاستوریزه
585 211 1520612641 ماست چکیده نیم چرب پاستوریزه
586 212 1520612642 ماست چکیده پرچرب پاستوریزه
587 213 1520612643 ماست چکیده خامه ای پاستوریزه
588 214 1520612644 ماست پروبوتیک بدون چربی پاستوریزه
589 215 1520612645 ماست پروبوتیک کم چرب پاستوریزه
590 216 1520612646 ماست پروبوتیک نیم چرب پاستوریزه
591 217 1520612647 ماست پروبوتیک پرچرب پاستوریزه
592 218 1520612648 ماست پروبوتیک خامه ای پاستوریزه
593 219 1520612649 ماست پروبوتیک  چکیده بدون چربی پاستوریزه
594 220 1520612650 ماست پروبوتیک چکیده کم چرب پاستوریزه
595 221 1520612651 ماست پروبوتیک چکیده نیم چرب پاستوریزه
596 222 1520612652 ماست پروبوتیک چکیده پرچرب پاستوریزه
597 223 1520612653 ماست پروبوتیک چکیده خامه ای پاستوریزه
598 224 1520612655 ماست طعم دار بدون چربی پاستوریزه
599 225 1520612656 ماست طعم دار کم چرب پاستوریزه
600 226 1520612657 ماست طعم دار نیم چرب پاستوریزه
601 227 1520612658 ماست طعم دار پرچرب پاستوریزه
602 228 1520612659 ماست طعم دار خامه ای پاستوریزه
603 229 1520612660 ماست طعم دار همزده بدون چربی پاستوریزه
604 230 1520612661 ماست طعم دار همزده کم چرب پاستوریزه
605 231 1520612662 ماست طعم دار همزده نیم چرب پاستوریزه
606 232 1520612663 ماست طعم دار همزده پرچرب پاستوریزه
607 233 1520612664 ماست طعم دار همزده خامه ای پاستوریزه
608 234 1520612665 ماست طعم دار چکیده کم چرب پاستوریزه
609 235 1520612666 ماست طعم دار چکیده نیم چرب پاستوریزه
610 236 1520612667 ماست طعم دار چکیده پرچرب پاستوریزه
611 237 1520612668 ماست طعم دار چکیده خامه ای پاستوریزه
612 238 1520612669 ماست پروبیوتیک طعم دار بدون چربی پاستوریزه
613 239 1520612670 ماست پرویبوتیک طعم دار کم چرب پاستوریزه
614 240 1520612671 ماست پرویبوتیک طعم دار نیم چرب پاستوریزه
615 241 1520612672 ماست پروبیوتیک طعم دار پرچرب پاستوریزه
616 242 1520612673 ماست پرویبوتیک طعم دار خامه ای پاستوریزه
617 243 1520612674 ماست پروبوتیک  چکیده  طعم دار بدون چربی پاستوریزه
618 244 1520612675 ماست پروبوتیک چکیده طعم دار کم چرب پاستوریزه
619 245 1520612676 ماست پروبوتیک چکیده طعم دار نیم چرب پاستوریزه
620 246 1520612677 ماست پروبوتیک چکیده طعم دار پرچرب پاستوریزه
621 247 1520612678 ماست پروبوتیک چکیده طعم دار خامه ای پاستوریزه
622 248 1520612685 دوغ پاستوریزه بدون گاز
623 249 1520612686 دوغ پاستوریزه گازدار
624 250 1520612687 دوغ پروبیوتیک پاستوریزه
625 251 1520612689 دوغ بدون گازطعم دار پاستوریزه
626 252 1520612690 دوغ گازدار طعم دار پاستوریزه
627 253 1520612691 دوغ پروبیوتیک طعم دار پاستوریزه
628 254 1520612693 کفیر
629 255 1520612694 نوشیدنی کفیر
630 256 1520612772 خامه کم چرب پاستوریزه با ماندگاری بالا (ESL)
631 257 1520612773 خامه نیم چرب (سبک) پاستوریزه با ماندگاری بالا (ESL)
632 258 1520612774 خامه چرب پاستوریزه با ماندگاری بالا (ESL)
633 259 1520612775 خامه پر چرب پاستوریزه با ماندگاری بالا (ESL)
* * 1531 تولید فرآورده های دانه های آسیاب شده
634 1 1531312330 انواع غلات پوست گیری شده( با سبوس یا بدون سبوس)
635 2 1531312341 برنج پیش فرآوری شده و شکسته شده ( به جز برنج برشته )
636 3 1531312352 انواع جوانه و سبوس غلات
637 4 1531312362 غلات پوست گیری شده و نیم کوب شده و غلات پرک شده
638 5 1531312372 انواع فرآورده حجیم شده یا آماده برای حجیم شدن
639 6 1531312380 انواع فرآورده غذایی بر پایه جوانه گندم
640 7 1531412308 آرد جو
641 8 1531412309 آرد چاودار
642 9 1531412310 آرد جو دو سر
643 10 1531412311 آرد ذرت
644 11 1531412312 آرد برنج
645 12 1531412313 آرد سورگوم
646 13 1531412315 آرد نخود
647 14 1531412316 آرد لوبیا
648 15 1531412317 آرد عدس
649 16 1531412319 آرد، زبره و پودر میوه جات
650 17 1531412325 آرد، زبره و پودر حاصل از ریشه، غده یا ساقه زیر زمینی گیاه
651 18 1531412328 آرد و پودر میوه های آجیلی
652 19 1531412331 گندم پوست گیری شده( با سبوس یا بدون سبوس)
653 20 1531412332 جو پوست گیری شده( با سبوس یا بدون سبوس)
654 21 1531412333 برنج پوست گیری شده( با سبوس یا بدون سبوس)
655 22 1531412334 ذرت پوست گیری شده
656 23 1531412335 پلت غلات
657 24 1531412343 برنج شکسته
658 25 1531412349 برنج پیش فرآوری شده
659 26 1531412353 جوانه غلات ( حتی به صورت پودر)
660 27 1531412357 سبوس غلات(حتی به صورت پودر)
661 28 1531412363 غلات پوست گیری و نیم کوب شده
662 29 1531412368 غلات پرک شده
663 30 1531412373 انواع فرآورده حجیم شده بر پایه برنج
664 31 1531412374 انواع غلات صبحانه ای
665 32 1531412375 انواع فرآورده حجیم شده بر پایه ذرت
666 33 1531412381 سمنو
667 34 1531412389 انواع فراورده حجیم شده بر پایه هویج
668 35 1531412392 دانه ذرت طعم دار شده حجیم نشده
669 36 1531512320 پودر لیمو عمانی
670 37 1531512321 پودر بلوط
671 38 1531512322 پودر نارگیل
672 39 1531512323 پودر خرما
673 40 1531512324 پودر غوره
674 41 1531512326 پودر سیر
675 42 1531512327 پودر و اسلایس خشک شده پیاز
676 43 1531512329 پودر پسته
677 44 1531512336 پلت گندم
678 45 1531512337 پلت ذرت
679 46 1531512338 پلت برنج
680 47 1531512339 پلت چاودار
681 48 1531512340 پلت جو
682 49 1531512350 برنج پیش پز شده در شلتوک
683 50 1531512351 برنج نیم پز شده
684 51 1531512354 جوانه گندم( حتی به صورت پودر)
685 52 1531512355 جوانه جو ( حتی به صورت پودر)
686 53 1531512356 جوانه ذرت( حتی به صورت پودر)
687 54 1531512358 سبوس برنج(حتی به صورت پودر)
688 55 1531512359 سبوس گندم(حتی به صورت پودر)
689 56 1531512360 سبوس ذرت(حتی به صورت پودر)
690 57 1531512361 سبوس جو(حتی به صورت پودر)
691 58 1531512364 گندم پوست گیری و نیم کوب شده
692 59 1531512365 جو پوست گیری و نیم کوب شده
693 60 1531512366 ذرت پوست گیری و نیم کوب شده
694 61 1531512367 برنج پوست گیری و نیم کوب شده
695 62 1531512370 برنج پرک شده
696 63 1531512371 جو پرک شده
697 64 1531512379 پودر ریشه شیرین بیان
698 65 1531512385 برنج فرم داده شده آمیخته با نشاسته
* * 1532 ساخت نشاسته و محصولات نشاسته ای
699 1 1532412309 گلوتن گندم
700 2 1532412310 گلوتن ذرت
701 3 1532412311 گلوتن حاصل از ضایعات غلات
702 4 1532412312 انواع گلوتن حاصل از غلات  به جز گلوتن گندم و ذرت
703 5 1532312301 انواع نشاسته خام
704 6 1532312313 انواع نشاسته اصلاح شده
705 7 1532412303 انواع نشاسته خام مورد استفاده در صنایع غذایی
706 8 1532412302 انواع نشاسته خام مورد استفاده در صنایع داروئی
707 9 1532412321 تاپیوکا به صورت دانه فلیک و اشکال دیگر 
708 10 1532412329 روغن ذرت خام
709 11 1532412331 کنجاله ذرت
710 12 1532512304 نشاسته گندم
711 13 1532512305 نشاسته ذرت
712 14 1532512306 نشاسته سیب زمینی
713 15 1532512307 نشاسته برنج
714 16 1532512316 نشاسته پیش ژلاتینه شده
* * 1533 ساخت غذای آماده حیوانات
715 1 1533312326 انواع خوراک آماده حیوانات خانگی و غیر اهلی
716 2 1533312329 انواع خوراک آماده دام، طیور و آبزیان
717 3 1533312337 انواع خوراک دام، طیور و آبزیان بر پایه بقایای کشاورزی
718 4 1533312351 انواع فرآورده جایگزین خوراک دام، طیور و آبزیان
719 5 1533412311 خوراک آماده پرندگان زینتی
720 6 1533412315 خوراک آماده دام
721 7 1533412318 خوراک آماده طیور
722 8 1533412322 خوراک آماده آبزیان پرورشی
723 9 1533412327 خوراک آماده سگ و گربه
724 10 1533412328 خوراک آماده حیوانات غیر اهلی و آزمایشگاهی
725 11 1533412332 خوراک آماده زنبور عسل
726 12 1533412338 خوراک دام، طیور و آبزیان از انواع تفاله خشک محصولات کشاورزی
727 13 1533412343 پودر کنجاله
728 14 1533412344 انواع خوراک بر پایه علوفه
729 15 1533412349 انواع خوراک دام، طیور و آبزیان بر پایه جلبک آزولا
730 16 1533412352 انواع فراورده جایگزین شیر و شیر خشک دامی
731 17 1533412356 پودر کرم خاکی جهت تغذیه آبزیان
732 18 1533512330 خوراک آماده طیور به شکل پودر (مش)
733 19 1533512331 خوراک آماده طیور به شکل پلت
734 20 1533512339 خوراک دام، طیور و آبزیان از تفاله خشک باگاس
735 21 1533512340 خوراک دام، طیور و آبزیان از تفاله خشک چغندر قند
736 22 1533512342 خوراک دام، طیور و آبزیان از تفاله خشک انواع مرکبات و میوه ها
737 23 1533512345 انواع بلوک، پلت و پودر بر پایه علوفه
738 24 1533512353 فراورده پودری جایگزین شیر خشک دامی (بر پایه سویا)
739 25 1533512354 فراورده جایگزین شیر گوساله (شیر خشک دامی)
* * 1549 ساخت سایر محصولات غذایی که در جای دیگر طبقه بندی نشده
740 1 1549312325 انواع دم نوش
741 2 1549312329 انواع عصاره طبیعی
742 3 1549312351 فرآورده های تخم مرغ
743 4 1549312366 انواع دانه ، میوه و خشکبار آجیلی فراوری شده و پودر پوست آن
744 5 1549312376 انواع عسل و کارامل
745 6 1549312380 انواع دسر (به جز ژله)، به صورت آماده و پودر
746 7 1549312383 انواع ادویه فرآوری شده
747 8 1549312384 انواع فرآورده های زعفران
748 9 1549312397 انواع سرکه
749 10 1549312413 انواع عرقیات گیاهی
750 11 1549312459 انواع شیر خشک فرموله شده غنی شده مخصوص تغذیه بزرگسالان
751 12 1549312462 انواع شیر خشک مخصوص تغذیه اطفال (انواع فرمولا مخصوص تغذیه اطفال)
752 13 1549312472 انواع ژلاتین حلال خوراکی
753 14 1549312475 انواع پودر نوشیدنی فوری بر پایه انواع اسانس مصنوعی
754 15 1549312476 انواع کنسانتره میوه
755 16 1549312495 انواع جایگزین های گیاهی (بر پایه سویا) فرآورده های گوشتی
756 17 1549312538 تولید انواع چای و فرآورده های آن
757 18 1549312585 انواع کنسانتره سبزیجات
758 19 1549412302 دانه قهوه بوداده شده
759 20 1549412303 پودر قهوه بوداده و ساییده (پودر قهوه دم کردنی)
760 21 1549412304 عصاره قهوه
761 22 1549412309 انواع قهوه فوری
762 23 1549412322 طعم دهی و بسته بندی چای
763 24 1549412326 دم نوش گیاهی
764 25 1549412327 دم نوش میوه ای
765 26 1549412328 دم نوش مخلوط میوه ای- گیاهی
766 27 1549412336 انواع عصاره استخراج شده از منابع گیاهی
767 28 1549412352 تخم مرغ مایع پاستوریزه
768 29 1549412353 پودر تخم مرغ کامل
769 30 1549412354 پودر سفیده تخم مرغ
770 31 1549412355 پودر زرده تخم مرغ
771 32 1549412385 پودر زعفران
772 33 1549412386 قرص زعفران
773 34 1549412387 اسپری زعفران
774 35 1549412399 سرکه تهیه شده از میوه ها
775 36 1549412419 گلاب
776 37 1549412477 کنسانتره پرتقال
777 38 1549412478 کنسانتره گریپ فروت
778 39 1549412479 کنسانتره لیمو ترش
779 40 1549412480 کنسانتره نارنگی
780 41 1549412481 کنسانتره سیب
781 42 1549412482 کنسانتره انگور
782 43 1549412483 کنسانتره انار
783 44 1549412484 کنسانتره زرشک
784 45 1549412503 انواع میوه آجیلی فرآوری و بسته بندی شده یا نشده
785 46 1549412504 پودر پوست از دانه و میوه آجیلی
786 47 1549412505 پودر پوست تخم مرغ
787 48 1549412506 تخم مرغ پاستوریزه شده  داخل پوسته
788 49 1549412509 کنسانتره آلبالو
789 50 1549412529 فرآوری عسل طبیعی
790 51 1549412539 تولید انواع چای
791 52 1549412548 انواع فرآورده حاصل از چای
792 53 1549412565 انواع پودر نوشیدنی فوری بر پایه قهوه
793 54 1549412573 انواع عرقیات گیاهی (به استثناء گلاب)
794 55 1549412576 انواع پودر ژلاتین حلال خوراکی
795 56 1549412577 انواع ورقه ژلاتین حلال خوراکی
796 57 1549412586 کنسانتره هویج
797 58 1549412599 انواع فراورده جایگزین تخم مرغ بر پایه سویا
798 59 1549412602 انواع سس بر پایه میوه ها و سبزی ها
799 60 1549512310 پودر قهوه فوری (به روش خشک کردن افشانه ای)
800 61 1549512311 قهوه فوری گرانوله
801 62 1549512330 عصاره میوه ها
802 63 1549512333 عصاره گوشت
803 64 1549512335 عصاره ژلاتینی از استخوان دام و طیور
804 65 1549512337 عصاره شیرین بیان
805 66 1549512338 عصاره مالت
806 67 1549512367 پسته فرآوری شده
807 68 1549512368 فندق فرآوری شده
808 69 1549512369 بادام درختی فرآوری شده
809 70 1549512370 تخمه کدو فرآوری شده
810 71 1549512371 تخمه آفتابگردان فرآوری شده
811 72 1549512372 تخمه ژاپنی فرآوری شده
812 73 1549512373 تخمه هندوانه فرآوری شده
813 74 1549512374 گردو فرآوری شده
814 75 1549512400 سرکه انگور
815 76 1549512401 سرکه سیب
816 77 1549512402 سرکه پوست مرکبات
817 78 1549512511 بادام زمینی فرآوری شده
818 79 1549512528 سرکه خرما
819 80 1549512537 ترکیب نباتی (کامپاند گیاهی) بر پایه مالت
820 81 1549512540 تولید چای سیاه
821 82 1549512541 تولید چای سبز
822 83 1549512542 طعم دهی و بسته بندی چای سیاه
823 84 1549512545 طعم دهی و بسته بندی چای سبز
824 85 1549512569 عصاره سبزیجات
825 86 1549512570 عصاره ادویه جات
826 87 1549512598 عصاره چای
827 88 1549512604 میوه آجیلی روکش دار
828 89 1549612315 چای سیاه کیسه ای
829 90 1549612316 چای سبز کیسه ای
830 91 1549612318 چای سیاه
831 92 1549612319 چای سبز
832 93 1549612320 چای سیاه گرانوله
833 94 1549612321 چای سیاه فوری
834 95 1549612346 اسانس طبیعی (مورد مصرف در صنایع غذایی)
* * 2412 ساخت کود ها و ترکیبات ازته
835 1 2412412366 کودهای انسانی
836 2 2412412367 کودهای ترکیبی
837 3 2412412368 کودهای گیاهی
838 4 2412412372 کودهای حیوانی به جز کودهای خام حیوانی
839 5 2412412377 انواع کود آلی و ارگانیک غنی شده
840 6 2412512369 کود آلی با منشاء اسید های آلی گیاهی (ترکیبات هوموسی)
841 7 2412512373 کمپوست حیوانی
842 8 2412512374 کمپوست گیاهی
843 9 2412512378 کود گیاهی غنی شده
844 10 2412512379 کود حیوانی غنی شده طیور
845 11 2412512380 کود حیوانی غنی شده دام
846 12 2412512381 کمپوست گیاهی غنی شده
847 13 2412512382 کمپوست حیوانی غنی شده
848 14 2412512383 ورمی کمپوست غنی شده
849 15 2412512385 ورمی کمپوست حیوانی
850 16 2412512386 ورمی کمپوست گیاهی
851 17 2412612370 بیو هوموس
852 18 2412612371 کود هیومیک اسید(اگری هیوم)
* * 6302 انبار کردن و انبار داری
853 1 6302312301 خدمات انبارداری و نگهداری محصولات کشاورزی و محصولات غذایی
854 2 6302412302 انبارداری و نگهداری محصولات کشاورزی توسط سیلوی غلات
855 3 6302412303 انبارداری و نگهداری مواد غذایی در مخازن نگهداری آن
856 4 6302412304 انبارداری و نگهداری مواد غذایی در سردخانه
857 5 6302512305 انبارداری و نگهداری مواد غذایی در سردخانه ثابت
858 6 6302512308 انبارداری و نگهداری مواد غذایی در سردخانه سیار
859 7 6302612306 انبارداری و نگهداری مواد غذایی در سردخانه ثابت در دمای بالای صفر درجه سانتیگراد
860 8 6302612307 انبارداری و نگهداری مواد غذایی در سردخانه ثابت در دمای زیر صفر درجه سانتیگراد
861 9 6302612309 انبارداری و نگهداری مواد غذایی در سردخانه سیار در دمای بالای صفر درجه سانتیگراد
862 10 6302612310 انبارداری و نگهداری مواد غذایی در سردخانه سیار در دمای زیر صفر درجه سانتیگراد
863 11 6302612311 انبارداری و نگهداری مواد غذایی در سردخانه ثابت دو مداره
864 12 6302612312 انبارداری و نگهداری مواد غذایی در سردخانه سیار دو مداره
* * 7495 فعالیت های بسته بندی
865 1 7495312317 بسته بندی مواد غذایی به جز سرگل و گل زعفران
866 2 7495312329 بسته بندی سرگل و گل زعفران
867 3 7495412319 بسته بندی غذاهای آماده و نیمه آماده
868 4 7495412320 بسته بندی انواع روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی
869 5 7495412322 بسته بندی حبوبات و غلات و برنج
870 6 7495412323 بسته بندی چای
871 7 7495412325 بسته بندی خشکبار
872 8 7495412326 بسته بندی انواع چاشنی و ادویه
873 9 7495412367 بسته بندی خرما
874 10 7495412369 بسته بندی تخم مرغ
875 11 7495412370 بسته بندی عسل
876 12 7495412379 بسته بندی انواع گیاهان دارویی
877 13 7495412385 بسته بندی انواع سرکه
878 14 7495412386 بسته بندی انواع رب
879 15 7495412387 بسته بندی اسانس غیر خوراکی
880 16 7495412388 بسته بندی اسانس خوراکی
881 17 7495412390 بسته بندی میوه تازه
882 18 7495412391 بسته بندی سبزیجات و صیفی جات تازه
883 19 7495412392 بسته بندی قارچ
884 20 7495412399 بسته بندی انواع دم نوش گیاهی و میوه ای
885 21 7495412401 بسته بندی انواع پنیر
886 22 7495412403 بسته بندی انواع مربا و مارمالاد
887 23 7495412407 بسته بندی انواع دانه های روغنی
888 24 7495412409 بسته بندی میوه خشک
889 25 7495412410 بسته بندی انواع سبزیجات و صیفی جات خشک
890 26 7495412415 بسته بندی سبوس غلات
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب