1- مراحل اجرایی اعلام خسارت به چه نحو باید باشد؟

پاسخ:پیگیری 11 بند زیر:

1-     اطلاع به مدیریت جهاد شهرستان تا 48 ساعت بعد از وقوع بحران توسط بهره بردار

2-     تکمیل فرم بحران توسط کارشناس مدیریت جهاد شهرستان با توجه به زیر بخش تخصصی خسارت دیده

3-    اعلام رسمی به مدیریت تخصصی (زراعت، باغبانی، دام،طیور، آبزیان، آب و خاک) واداره مدیریت بحران سازمان و اداره مدیریت بحران فرمانداری از سوی  مدیریت جهاد شهرستان

4-    تعیین برنامه بازدید توسط کارشناس مسئول مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و نماینده فرمانداری و نماینده بیمه محصولات کشاورزی ظرف 48 ساعت(درصورت مساعد بودن شرایط) از وقوع بحران

5-     استعلام وقوع بحران از مراجع ذیربط با ذکر جزئیات از سوی  مدیریت جهاد شهرستان

6-    تهیه صورتجلسه برآورد خسارت با ذکر جزئیات شامل مشخصات بهره بردار(کد ملی،شماره تماس،.../ مشخصات مکان وقوع (طول و عرض جغرافیایی/ارتفاع از سطح دریا/ پوشش زمین(کاربری اراضی) فاصله تا نزدیکترین مزرعه با کاربری مشابه /درصد خسارت به مزرعه /مشخصات محصول تاریخ کشت/رقم/سن دام/قسمت آسیب دیده و درصد خسارت به آن/انجام واکسیناسیون/ انجام سمپاشی/تغذیه مناسب/ مدیریت صحیح مزرعه/  سایر مشخصات میزان پوشش بیمه /سابقه دریافت خسارت بانضمام پاسخ استعلام تأیید یا عدم تأیید وقوع بحران، علت وقوع بحران و تعیین درجه شدت بحران ]موردی(خفیف)-معمولی(متوسط)-فراگیر(شدید)[ این صورتجلسه باید به تأیید واحد تخصصی رسانده شود.

7-    تکمیل فرمهای 3 استانداری برای گزارش اولیه و سپس فرم(ج) برای گزارش ثانویه به همراه مهر و امضاء های مربوطه با توجه به تأییدیه واحد تخصصی مربوطه

8-    ارسال فرمها و صورتجلسه تعیین خسارت به معاونت فنی وعمرانی فرمانداری و رونوشت به اداره مدیریت بحران فرمانداری و  اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی سازمان از سوی  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

9-    ارسال فرمها ی خسارت به معاونت فنی و عمرانی استانداری و رونوشت به اداره کل مدیریت بحران استانداری و  اداره کل مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت متبوع از سوی  سازمان جهاد کشاورزی استان

10- پیگیری دریافت خسارت وفق قانون(بلا عوض/تسهیلات کم بهره /اعتبارات تملک دارایی) از سوی  اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی سازمان  و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

11- تهیه گزارش تحلیلی با رویکرد برنامه ریزی برای پیشگیری و کاهش خسارت توسط کارشناس بحران با همکاری مسئولین و کارشناسان تخصصی  مربوطه

 

 

 

2-جبران خسارات به چه نحو می­باشد؟

 با توجه به قوانین مصوب هیئت دولت عمل می­شود و به صورتهای مختلف "کمکهای بلاعوض، وامهای کم بهره، تخصیص اعتبار از محل طرح های تملک دارایی  و استمهال وامهای خسارت دیدگان بهره بردارکشاورزی با تأیید کارگروه مربوطه شهرستانی با حضور نماینده جهاد کشاورزی، نماینده بانک عامل و نماینده فرمانداری از طریق شعب بانکها در شهرستان" صورت میگیرد. اما مطمئن ترین راه بیمه محصولات کشاورزی می باشد که جبران خسارت با توجه به قراردادهای منعقده از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی صورت می گیرد.

 

3- بهترین راه برای کاهش مخاطرات در بخش باغبانی چیست؟

از آنجا که بیشترین خسارت به باغات در سالهای اخیر ناشی از سرمازدگی بوده است، انتخاب ارقام دیر گلده و انجام محلول پاشی در دو مرحله(اواخر زمستان و اوایل بهار) به توصیه کارشناسان باغبانی و توجه به توصیه های سازمان هواشناسی و ایجاد آمادگی با روشهای فیزیکی برای مواجهه با سرما خصوصاً با ماندگاری بیش از دو روز، میتواند در کاهش خسارات به درختان بسیار مؤثر باشد. در کنار این تمهیدات بیمه محصول و تنه درختان در جبران سرماهای فراگیر میتواند نقش بازسازی را برای باغداران ایفا نماید.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب