سؤال1. علائم سرمازدگی در گندم چیست؟

پاسخ.  خشک شدن برگ از نوک برگ و از بین رفتن پنجه های گیاهی.
 
سؤال2. اهمیت تاریخ کاشت گندم در چیست؟
پاسخ.  ارقام گندم با توجه به تیپ رشدی بایستی در تاریخ کاشت مناسب کشت شوند زیرا در ارقام زمستانه بایستی فرصت کافی جهت توسعه و رشد داشته و قبل یخبندان پنجه زنی کامل گردد و کلاً هرچه دوره رشد طولانی تر باشد فرصت کافی جهت ذخیره سازی مواد غذایی بیشتر بوده و عملکرد مطلوب تر است.
 
سؤال3 . کشت حبوبات در چه خاک هائی مناسب تر است؟
پاسخ.  حبوبات در اکثر خاکهای زراعی کشت می شود ولی خاکهای حاصلخیز و نفوذ پذیر را بهتر می پسندد. اکثر حبوبات به ویژه لوبیا به شوری حساس هستند و تهویه مناسب برای رشد آنها ضروری است. حبوبات عمدتاً در مرحله سبز شدن به سله بسیار حساس می باشد. بنابراین باید در تهیه بستر دقت کافی مبذول داشت. حبوبات در اسیدیته خاک 5/6 تا 5/7 بهترین عملکرد را خواهد داشت.
 
سؤال4. آفات و بیماری های مهم و نحوه مبارزه با آنها در لوبیا؟
پاسخ.  از مهمترین آفات ، کنه دو نقطه ماتریسن و شته می باشد و راه های مبارزه با کنه دو نقطه ای: 1- استفاده از آبیاری تحت فشار 2- کاهش سطح خشک مزرعه ( کوچک کردن شته ها ) 3- مبارزه با علف های هرز حاشیه مزارع در اوایل فصل بهار 4- در نهایت کاربرد عمومی کنه کش مناسب. از مهمترین بیماری ها می توان به بیماری نوزارسومی ربه اشاره نمود که جهت جلوگیری از بروز آن می توان زراعی ، کشت در خاکهایی با زهکشی مناسب استفاده از ارقام مقاوم و ضدعفونی و قارچ کش های مناسب و نیز حذف بوته های سایر از خسارت و بیماری تا حد زیادی کاست.
 
 
 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب