اعتبارات تلفیقی:

این اعتبارات تلفیقی / ترکیبی از منابع داخلی بانک و وجوه دولتی می باشد که پس از بهره برداری طرح علاوه بر منابع داخلی بانک تمام یا بخشی از وجوه دولتی نیز از طریق بانک وصول و به حساب خزانه برگشت می شود. ضمناٌ دستگاه اجرایی  می تواند بابت وجوه دولتی ( سهم الشرکه  دولت )  از دریافت کننده تسهیلات سود دریافت نکند .

اعتبارات سرمایه درگردش:

تسهیلاتی که به منظور تامین  نقدینگی یا برای سرمایه درگردش یک واحد بهره برداری برای تامین نهاده های  اولیه  مورد نیاز تولید پرداخت می گردد.

مدت زمان باز پرداخت این تسهیلات معمولا"  یکساله می باشد.

اعتبارات سرمایه گذاری:

اعتباراتی که برای انجام امور اساسی و عملیات زیربنایی و خرید کالاهای سرمایه ای بصورت بلند مدت  در جهت انجام فعالیت های مشخص پرداخت می گردد.

مدت زمان باز پرداخت این تسهیلات بر اساس بازدهی فعالیت های ذیربط و سایر ضوایط مصوب تعیین می گردد.

 اعتبارات یارانه دار:

اصل این اعتبار از منابع داخلی بانک تامین می گردد و وجوه دولتی از طریق بانک عامل بابت بخشودگی بخشی از سود و کارمزد متعلقه به طرح اختصاص می یابد .

تسهیلات بانکی:

 اعتبارات و حمایت هایی است که در چارچوب تبصره های قانون بودجه سالیانه و منابع داخلی بانک ها با اقدام دستگاه اجرایی ازطریق بانک های عامل به صورت تسهیلات سرمایه گذاری یا درگردش پرداخت می گردد.

 

عقود مبادله ای ( فروش اقساطی ):

یعنی واگذاری عین به بهای معلوم به غیر ، به نحوی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به صورت اقساط با سررسید های معین دریافت می گردد .درعقود مبادله ای بانک معمولا حدود هفتاد و پنج درصد کالای زیر کلید را اعمال می نماید.

 

عقود مشارکتی ( مشارکت مدنی ):

یعنی در آمیختن سهم الشرکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحو مشاء و به منظور انتفاع و کسب سود می باشد که بر اساس قرارداد  مورد توافق صورت می گیرد .

 

وجوه اداره شده:

منظور اعتباراتی است که براساس قراردادهای منعقد شده بین دستگاه اجرایی و بانک و با معرفی دستگاه اجرایی و از طریق بانک عامل به دو صورت تلفیقی و یارانه دار جهت اعطای تسهیلات سرمایه گذاری و سرمایه در گردش در اختیار متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی قرار می گیرد.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب