نام: محمد

نام خانوادگی: ترکیان

عنوان: سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع غذایی

رشته شغلی:

سنوات خدمت تا کنون:26 سال

شماره تلفن: 02181122227

پست الکترونیک: m.torkian@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب