نام: سید حامد

نام خانوادگی: امیرآبادی زاده

عنوان: سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی

رشته شغلی:

سنوات خدمت تا کنون:29 سال

شماره تلفن: 02181122710

پست الکترونیک: H.amirabadi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب