نام: سید سعید

نام خانوادگی: ایزدی

عنوان: سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

شماره تلفن: 02181122210

پست الکترونیک: s.eizadi@tehran-agri.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب