نام: تیمور

نام خانوادگی:قاسمی

عنوان: مدیر هماهنگی ترویج

شماره تلفن:02181122941

 پست الکترونیک: T.ghasemi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب