مدیریت صحیح آب

همانطورکه تاریخ نشان میدهدآب وخاک درحیات وثبات جوامع بشری نقش اساسی وموثررا ایفا می نماید.بنابراین شناخت منابع آب وخاک وحفظ بهره برداری اصولی ومدیریت صحیح ازمنابع آب درجهت اهداف کشاورزی ومنابع طبیعی کشوردراهمیت بالا و ویژهای برخوردارمیباشدکه دراین راستا مدیریت صحیح آب را می طلبد که عبارت است از«انتخاب وکاربرد راه حل های مناسب جهت توسعه پایداردریک محیط ویژه »

مدیریت صحیح آب سه هدف اساسی را دنبال مینماید

-          افزایش تولیدات محصولات کشاورزی

-          کاهش عمده درمیزان مصرف آب آبیاری

-          جلوگیری نمودن ازتخریب منابع آب وخاک

البته همانطورکه تجربه وکمی دقت نشان میدهدهریک ازاهداف فوق به صورت جداگانه نمی تواند جوابگی این مهم باشدوتنها درکوتاه مدت ومسکن میتوان عمل نماید ودرنهایت مشکلات عدیده ای را نیز به همراه خواهدداشت.همچنین تکنولوزی یا راه حل کلی وجودنداردکه تضمین کننده مدیریت موفق آب باشد بلکه وابستگی بسیارنزدیکی بانیازهای حوزه آبریزدارد.مدیریت موفق آب کلیه جوانب ازجمله مشخصات حوزه آبریز،شناخت کمی وکیفی ازمنابع آب وخاک،نیازآب(کشاورزی ،شرب،بهداشت،صنعت وسایر)وهمچنین مقابله وحفاظت دربرابرحوادث طبیعی همانندسیل وخشکسالی رادربرمیگیرد. 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب