نام : امین
نام خانوادگی :روشنی
عنوان:مدیر آب و خاک
رشته شغلی:
سنوات خدمت تا کنون:
 شماره تماس: ۸۱۱۲۲۶۳۴
 پست الکترونیکی:A.ROSHANI@jktehran.ir
آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب