نام:یداله

نام خانوادگی: مظاهری

عنوان: مدیر امور اراضی

رشته شغلی:

سنوات خدمت تا کنون:19 سال

شماره تماس: 0218112311

پست الکترونیک:Y.mazaheri@tehran-agri.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب