با سلام و احترام: مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آماده بررسی نظرات ، پیشنهادات و شکایات مردمی می باشد. شکایات بدون قید نام و نام خانوادگی ، آدرس کامل پستی و شماره تلفن غیر قابل بررسی می باشد. نکات قابل توجه: 1- از ارسال درخواست استخدام خودداری و برای اطلاع از فرصت های اشتغال ، سرمایه گذاری و کارآفرینی و فرآیند انجام آن به سایت مربوطه مراجعه نمائید 2-پاسخ بررسی انجام شده . به آدرس متقاضی (در صورت قید آدرس کامل) ارسال می گردد.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب