معرفی وظایف مدیریت امور زراعت

 

معرفی مدیریت زراعت به عنوان یک واحد ستادی تخصصی ، هدایت و حمایت و نظارت بر کلیه اموری که مربوط به زراعت محصولات مختلف می شود را به عهده دارد. بطوری که با سیاست گذاری و تعیین خط مشی کلی که بر اساس پتانسیل ها و مطالعات جامع صورت گرفته در مناطق مختلف و اقلیم های شناخته شده می باشد، برنامه ها و اهداف کوتاه مدت و درازمدت مبتنی بر افزایش کمی و کیفی تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی را دنبال می کند. در مجموع اجرای برنامه ها و اهداف فوق منجر به ارتقاء دانش ، بینش و مهارت تولید کنندگان و بهره برداران بخش زراعت در راستای رسیدن به توسعه و تولید پایدار و استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید و اجرای مدیریت اصولی مزرعه خواهد شد. اهداف و وظایف مدیریت زراعت جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار به منظور انجام برنامه ریزی های لازم تعیین اهداف و برنامه فعالیت های مربوط به توسعه سطح زیر کشت محصولات و افزایش میزان تولید در واحد سطح به تفکیک سطوح آبی و دیم شناسائی و تعیین نیازهای تحقیقاتی و مشکلات و امکانات مورد نیاز و دسته بندی اولویت های امور زراعی تهیه طرح جامع کشت محصولات زراعی جهت تنظیم و تصویب برنامه های اجرائی نظارت براجرای پروژه های زراعی و تهیه گزارش پیشرفت عملیات در مناطق مختلف هدایت ، تشویق و حمایت از سرمایه گذاران در بخش زراعت مطالعه طرح های اجرائی در شهرستانها و مناطق تابعه و همکاری با واحد های مربوطه جهت ایجاد هماهنگی در تهیه و تدوین برنامه های مربوط به امور زراعی ارزشیابی مستمر برنامه های اجرائی برای انجام اصلاحات ضروری و اعمال تجدید نظرهای لازم همکاری با واحد های ذیربط در زمینه تهیه و تدوین طرح های آموزشی و ترویجی به منظور توسعه امور زراعت و پیگیری برنامه های اجرائی بررسی و برآورد نهاده های مورد نیاز و پیگیری تامین و تدارک آنها توسط واحد های ذیربط ایجاد ارتباط مستمر ومنظم با استانهای همجوار و هم اقلیم به منظور تبادل اطلاعات وایجاد هماهنگی منطقه ای انطباق و اجرای دستورالعمل های ارسال شده از دفاتر معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی درخصوص تولید محصولات زراعی

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب