نام : سیدعلی
نام خانوادگی: سیدعلی بابایی
عنوان
: مدیر حوزه ریاست

رشته شغلی:

سنوات خدمت تا کنون:23 سال

شماره تلفن: 02181122927

پست الکترونیک:S.BABAEI@TEHRAN-AGRI.IR

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام: حسام

 نام خانوادگی: چیذری

عنوان: مشاور رئیس سازمان

رشته شغلی:

سنوات خدمت تا کنون:14 سال

شماره تلفن: 02181122922

پست الکترونیک:H.CHIZARI@TEHRAN-AGRI.IR

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام: سهیلا

 نام خانوادگی:  پورجاوید

عنوان: مسئول امور شهرستانها و مجلس

شماره تلفن: 02181122921

پست الکترونیک:S.POURJAVID@TEHRAN-AGRI.IR

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام: اصغر

 نام خانوادگی :زارعی نوید

عنوان: مسئول پیگیری های ویژه

شماره تلفن: 02181122929

پست الکترونیک:A.ZAREE@TEHRAN-AGRI.IR

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام: محمدرضا

 نام خانوادگی: امام جمعه زاده

عنوان: مسئول دفتر ریاست سازمان

شماره تلفن: 02181122912

پست الکترونیک:M.EMAMJOMEH@TEHRAN-AGRI.IR

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام: رجاء

 نام خانوادگی: شهریاری

عنوان:  مسئول دفتر حوزه

81122910-11:شماره تلفن

پست الکترونیک:R.SHAHYARI@TEHRAN-AGRI.IR

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام: نرگس

 نام خانوادگی: مرادخانی

عنوان: کارشناس مسئول بررسی و پیگیری

رشته شغلی:

سنوات خدمت تا کنون:21 سال

شماره تلفن: 02181122918

پست الکترونیک:N.MORADKHANI@TEHRAN-AGRI.IR

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب