ردیف عنوان آدرس
1 سازمان شیلات ایران www.shilat.com
2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور www.ifsri.ir
3 مراکز آبزی پروری ماهیان سردابی (اتحادیه ماهیان سردابی) www.sardabi.ir
4 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران http://www.anreo.com
5 سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد (FAO)  http://www.fao.org
6 مراکز توسعه شیلاتی آسیای جنوب شرقی(SEAFDEC) http://www.seafdec.org
7 اتحادیه همکاری های منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند(IOR) https://ior.org.uk
8 مرکز بین المللی مدیریت ذخائر آبزیان زنده(ICLARM) https://www.ifad.org
9 صندوق بین المللی توسعه کشاورزی(IFAD) https://www.ifad.org
10 برنامه عمران ملل متحد(UNDP) https://www.undp.org

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب