ردیف عنوان آدرس
1 سازمان حفظ نباتات کشور https://ppo.ir
2

سامانه جامع پایش عوامل خسارت زای گیاهی  (سازمان حفظ نباتات کشور)                    

https://pms.ppo.ir
3 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور http: //www.iripp.ir
4 انجمن حشره شناسی ایران http://www.entsociran.ir
5 انجمن صنفی کشت بافت گیاهی ایران                                                          http://www.plantci.com 
6 انجمن علمی  هواشناسی ایران http://www.imsf.ir
7 سامانه جامع مانیتورینگ سموم وآفت کش ها (سازمان حفظ نباتات کشور) http://monitoring.ppo.ir
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب