وظایف مدیریت امور باغبانی:

 

مطالعه و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات گردآوری شده برای تدوین برنامه های باغبانی مناطق مختلف استان

 

مطالعه و بررسی برای تهیه و تنظیم برنامه توسعه سطح زیر کشت به تفکیک آبی و دیم و افزایش میزان تولید در واحد سطح محصولات باغی، هماهنگ با برنامه های توسعه کشاورزی استان

 

بررسی و هدایت امور مربوط به تهیه طرح جامع کشت باغی استان و ارائه آن به واحدهای ذیربط برای تنظیم و تصویب برنامه های اجرایی بر حسب موضوع و منطقه

 

نظارت بر اجرای پروژه های باغی و مطالعه و بررسی گزارش پیشرفت عملیات در مقاطع مختلف

 

هماهنگی برنامه های مربوط به تشویق و حمایت سرمایه گذاران در امور باغبانی

 

بررسی و مطالعه طرح های اجرایی(منطقه ای) واصله از شهرستانها در زمینه باغبانی و اظهار نظر جهت تصویب

 

نظارت و مشارکت در ارزشیابی مستمر برنامه های اجرایی برای انجام اصلاحات ضروری و اعمال تجدیدنظر لازم

 

ایجاد هماهنگی در خصوص ارتباط مستمر با استانهای مجاور به منظور تبادل اطلاعات و همکاری منطقه ای

 

بررسی و مطالعه برای تهیه و تدوین طرح های آموزشی و ترویجی در زمینه توسعه امور باغبانی با هماهنگی و همکاری واحدهای ذیربط

 

نظارت بر امور مربوط به برآورد نهاده ها و ماشین آلات مورد نیاز بخش باغبانی

 

شرکت در جلسات متشکله و اظهار نظر درباره مسائل مطروحه

 

نظارت برفعالیت کارشناسان و کادر تحت سرپرستی و راهنمایی آنها در کلیه موارد

 

نظارت بر تولید محصول سالم و گواهی شده

 

مطالعه و بررسی و ارزیابی باغهای میوه به منظور اصلاح و احیاء

 

همکاری با واحدهای ذیربط به منظور جلوگیری از ورود بیماریها و آفات قرنطینه ای

 

مطالعه و بررسی طرح ها ی احداث گلخانه

 

مطالعه و بررسی نیازهای تحقیقاتی و آموزشی با رعایت اولویت ها

 

برنامه ریزی به منظور افزایش بهره وری از عوامل تولید باغات میوه و دستیابی به الگوی مناسب کشت متناسب با ظرفیت های تولید و شرایط اقلیمی

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب