شرح وظایف:

1- تشکیل منظم جلسات کمیسیون سازمان اعم از جلسات پیش از فراخوان، جلسات کمیته فنی و بازرگانی، جلسات بازگشایی  پاکات مالی و انتخاب مشاورین و پیمانکاران

2- تشکیل کمیسیون فنی در خصوص رفع اشکالات در اسناد مناقصه

3- نظارت مستمر بر کلیه فعالیتها و اقدامات و امور مربوط به قراردادها و پیمانهای سازمان وکنترلهای لازم جهت صحت، دقت وسرعت انجام امور

4- تهیه برنامه زمانبندی ، کنترل و بررسی دقیق اسناد و سپس برگزاری و نظارت مناقصات ومزایده ها طبق ضوابط و مقررات در موعد ومقرر

5-تنظیم به موقع صورتجلسات و پیگیری جهت انعقاد و ابلاغ قراردادها

6-انجام سایر وظایف انجام سایر وظایف و امور محوله اداری و قانونی

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب