شرح وظایف امور اداری

1-    انجام  وظایف مربوط به حوزه تشکیلات و روشها، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادهای لازم جهت ارسال به مرجع ذیربط

۲تهیه مجموعه هدف، وظایف و پستهای سازمانی و تهیه پیشنهادهای لازم جهت ارسال به مرجع ذیربط
۳انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده سازی مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت
۴پیگیری و انجام آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز در جهت ارتقای توانمندی کارمندان
۵هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها و هدف های مورد نظر
۶پیگیری موضوعات مربوط به حوزه بازنشستگان سازمان
۷نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری
۸ارایه پیشنهادات و راهکارهای لازم در زمینه مسایل مربوط به فنون اداری و بهبود مدیریت
۹تشکیل کمیته ها و کمیسیون های مربوط به حوزه امور اداری
۱۰انجام اقدامات لازم جهت جذب و تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان جهاد کشاورزی استان در چهارچوب مجوزهای مربوطه با هماهنگی گروه نوسازی و تحول اداری .
۱۱انجام کلیه امور پرسنلی کارکنان سازمان استان شامل ترفیعات، تغییرات طرح ارتقاء طبقه، نقل و انتقال، مرخصی و .... در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه .

۱۲جمع آوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات پرسنلی کلیه کارکنان شاغل .
۱۳انجام اقدامات لازم در جهت ارزشیابی دوره ای کارکنان سازمان و جمع بندی نتایج مربوطه و ارائه گزارشهای مرتبط به مراجع ذیربط .

14دریافت، ثبت و رهگیری، تفکیک و توزیع کلیه مکاتبات مربوط به سازمان جهاد کشاورزی استان .
۱۵ماشین نویسی کلیه مکاتبات اداری، عادی و محرمانه حسب ارجاع واحدهای مختلف .

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب