ردیف عنوان آدرس
1 مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی    www.maj.ir/index.aspx?lang=1&sub=7
2 معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان مدیریت استان تهران www.mbot.ir
3 سامانه آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی                   www.stos.ir
4 سامانه کارکنان نظام اداری کشور                              www.karmandiran.ir
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب