شرح وظائف:

1- رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان

2-اخذ گزارش تخلفات اداری کارکنان

3-ارسال گزارشات ماهانه به دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و استانداری استان تهران

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب