شرح وظایف:

1 ) دریافت کلیه مکاتبات سازمان از طریق پست و نامه رسان واحدها و تفکیک نامه واحدها

 2) دریافت و ارسال مکاتبات سازمان از طریق شبکه دولت

 3) دریافت کلیه مکاتبات خارجی از پست

 4) ثبت کلیه مکاتبات مربوط به ریاست سازمان و معاونتها و در صورت لزوم تفکیک نامه معاونتها و ارسال به واحد مربوطه

 5) کلیه مکاتباتی که ریاست سازمان و معاونتهای مربوطه و مدیریت ها ارسال می کنند ثبت و پس از تفکیک از طریق اتوماسیون اداری و یا نامه رسان به مقصد ارسال می گردد.

 6) تایپ نامه ها، صورتجلسات ، جداول و...

 7) ارسال و دریافت فاکس از طریق سیستم

شبکه دولت:

 1) دریافت مکاتبات از استانداری و سایر ادارات دولتی

 2) ارسال مکاتبات سایر ادارات دولتی اعم از استانداری و فرمانداری و... از طریق شبکه دولت

 3) دریافت و ارسال مکاتبات واحدها و ادارات تابعه

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب