شرح وظائف:

1-ارزیابی و تحلیل منابع مالی شعبه

2-اخذ پرونده های وام و پاسخگویی به امور متقاضیان شعبه

3-بررسی رسیدگی به اسناد و مدارک مالی شعبه

4- هماهنگی با سایر شعب و شرکت در جلسات دوره ای مدیران شرکت

5-مدیریت و نظارت مستمر برکلیه امور شعبه تهران

6- ثبت و پرداخت کلیه پرونده های وام و امور مربوط به آن

7- پیگیری اقساط و وصول مطالبات شعبه

8- ثبت کلیه اقساط و حق عضویت سازمان،  شرکتها و موسسات تابعه

9-صدور اسناد مالی شعبه

10-کلیه امور مربوط به عضویتف ابطال و انتقال پرونده های مهم شعبه

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب