نام: محمد

 

نام خانوادگی:حاجی اصغر

عنوان: مدیر کانون و عضو شورای کانون استان

شماره تلفن: 18-02181122020

آدرس پستیتهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 نام: احمد

 

نام خانوادگی:طاهری

عنوان: عضو شورای کانون استان

شماره تلفن: 02181122020

آدرس پستیتهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 نام: یوسف

 

نام خانوادگی:حمیدی

عنوان: عضو شورای کانون استان

شماره تلفن: 02181122020

آدرس پستیتهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:محمدکاظم

 

نام خانوادگی:نجاتی امیری

عنوان:عضو شورای کانون استان

شماره تلفن:02181122020

آدرس پستیتهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

   نام:مریم

 

نام خانوادگی:رضایی

عنوان:عضو شورای کانون استان

شماره تلفن: 02181122020

آدرس پستیتهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب