شرح وظایف مدیریت بازرسی

ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات -1 تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحدهای سازمانی ، برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد آنها، با اهداف، برنامه ها، دستورالعملها، ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی -2 بررسی عملکرد ونحوه پاسخگویی مدیران و کارکنان سازمان به مراجعین و سنجش میزان رضایت مردم، از واحدهای مختلف -3 تهیه گزارشهای موردی و نوبه ای از عملکرد واحدهای مختلف برای اطالع رئیس سازمان و مراجع ذیصالح -4 تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها و کارکنان سازمان براساس بازرسیهای انجام شده -5 انجام بازرسیهای مستمرو ارائه گزارشهای الزم به مدیران ذیربط )از جمله به منظور پیشگیری و مبارزه با فساد اداری( -6 دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم و مراجعین از واحدها و کارکنان -7 بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری و اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکیان و مراجع ذیصالح -8 بررسی و پاسخگویی درخصوص موضوعات و مراجعات نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور و . . . -9 پیگیری و اخذ نظرها و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعالم نتیجه به شاکیان -11 تدوین و استقرار نظام جامع نظارت و ارزشیابی درکلیه سطوح سازمان به منظور پیگیری و سنجش مستمر عملکرد آنها در چارچوب ماموریتها و برنامههای تدوین شده -11 نظارت، ارزشیابی و سنجش مستمر عملکرد، کارایی و اثر بخشی سیاستها، برنامه ها و فعالیتهای سازمان در مراحل قبل ، حین و پس از اجرا -12 نظارت و ارزشیابی مستمر بر روند اجرای طرحها و برنامههای مصوب واحدهای مختلف سازمان و تهیه و تنظیم گزارشهای مربوطه، -13 تهیه و تدوین شاخصها، معیارهای نظارت و ارزشیابی بر اساس سیاستها و برنامههای مصوب و نظارت بر اجرای آنها -14 سنجش مقایسه ای عملکرد معاونتها و مدیریت های تخصصی سازمان جهاد کشاورزی استان، شرکتها و سازمانهای وابسته -15 برنامه ریزی و انجام اقدامات الزم در جهت ارتقاء سالمت اداری در سازمان و واحدهای تابعه -16 تنظیم و تکمیل فرمهای ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف و ارائه به کمیته تحول اداری سازمان و هماهنگی جهت تعیین امتیاز های مربوطه -17 ایجاد تعامل مناسب سازمانی با مراجع نظارتی استانی و ملی و همچنین رسانه های عمومی در پیشبرد و انعکاس برنامه های مربوطه -18 مطالعه و بررسی مستمر روشهای انجام کار در واحدهای بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مدیریت های شهرستانی و ارائه پیشنهادهای اصالحی الزم تهیه و تنظیم: مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب