سؤال.  1. شرکت های مهندسین مشاور چه شرکت هائی هستند؟

پاسخ.  شرکت هائی که جهت انجام خدمات امور مشاوره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی با توجه به نوع فعالیت تعیین صلاحیت و رتبه بندی می گردند و لیست آنها در سایت www.tee.mporg.ir و www.sajar.mporg.ir موجود می باشد.
سؤال.  2- چگونگی روند پیگیری درخواست اعتبار جهت اجرای پروژ های تامین آب
پاسخ.  ارسا ل درخواست به مدیریت جهاد کشاورزی یا مرکز خدمات در شهرستان و پیگیری از طریق آن مدیریت
سؤال.  3- چگونه می توان جهت حفاری چاه یا کف شکنی آن اقدام نمود؟
پاسخ.  از طریق مراجعه به معاونت بهره برداری شرکت آب منطقای استان یا دفاتر موجود در شهرستان ها
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب