نام: امین

نام خانوادگی: روشنی

عنوان:مدیر آب و خاک

رشته شغلی:

سنوات خدمت تا کنون:

شماره تلفن:02181122634

 پست الکترونیک: A.roshani@tehran-agri.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:حسین

نام خانوادگی:جودکی

عنوان:معاون آب و خاک

شماره تلفن: 02181122630

پست الکترونیک: H.Joudaki@tehran-agri.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:محمود

نام خانوادگی :آهنگران

عنوان:رئیس اداره مهندسی زراعی 

شماره تلفن:02181122642

پست الکترونیکM.ahangaran@tehran-agri.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوقآد پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:ابراهیم

نام خانوادگی:صادقی

عنوان : کارشناس آب و خاک 

شماره تلفن:02181122613

پست الکترونیک: E.Sadeghi@tehran-agri.ir

 آدرس : تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:پویا

نام خانوادگی : مهماندوست

عنوان: کارشناس آب و خاک

 02181122643:شماره تلفن

پست الکترونیکP.mehmandoust@tehran-agri.ir

آدرس پستی : تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:رضا

نام خانوادگی:مهرگانی فر

عنوان :کارشناس آب و خاک

شماره تلفن: 02181122640

R.Mehregani@tehran-agri.ir :پست الکترونیک

 آدرس:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام :محمدحسن

نام خانوادگی:جعفری

عنوان:کارشناس آب و خاک

02181122648:شماره تلفن

M.jafari@tehran-agri.irست الکترونیک

آدرس:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی  971/143335، کد پستی 1431994191

نام:محمد

نام خانوادگی:صبوری

عنوان:مسئول سامانه های نوین آبیاری

02181122648:شماره تلفن

M.Sabouri@tehran-agri.ir :پست الکترونیک

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام : فتانه

نام خانوادگی : کارآموز

عنوان: کارشناس آب و خاک

02181122647:شماره تلفن

پست الکترونیک: F.karamoz@tehran-agri.ir

 آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:علی نقی

نام خانوادگی:بخشی زاده

عنوان:مسئول دفتر

02181122635:شماره تلفن

A.Bakhshizadeh@tehran-agri.ir:پست الکترونیک

 آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:مسعود

نام خانوادگی:محمودیان

عنوان:مسئول دفتر

02181122635:آدرس پستی

M.Mahmoudian@tehran-agri.ir:آدرس پستی

 آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

لیست اخبار صفحه :1
بازدید داوران پارک علم وفناوری از اولین مزرعه نوآور و بهره ور استان تهران

بازدید داوران پارک علم وفناوری از اولین مزرعه نوآور و بهره ور استان تهران

فرآیند ارزیابی تعریف شده توسط دفترترویج دانش وفناوری کشاورزی وزارتخانه ازمزارع نوآور و بهره ور با بازدید داوران منتخب اعزامی پارک علم وفناوری کشاورزی کشور از مزرعه نوآوربهره ور آقای زارع بیاتی درشهرستان ملارد کلیدخورد.

اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان تهران؛ همسو با برنامه هفتم/رشد سالانه ۵.۵ درصد در بخش کشاورزی

اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان تهران؛ همسو با برنامه هفتم/رشد سالانه ۵.۵ درصد در بخش کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران،اولویت‌های این سازمان را در راستای تحقق شعار سال و همسو با برنامه هفتم عنوان کرد و افزود: براساس برنامه هفتم توسعه، رشد سالانه بخش کشاورزی ۵.۵ درصد تعیین شده است.

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب